• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Regjistër Ankesë/Kërkesë


  Nr Kërkesë Ankesë Ceshtja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
  (Nr. prot të brendshëm)”
  “Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
  (Nr. prot të brendshëm)”
  Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
  (kërkesa, ankesa)
  Po/Jo”
  “Zbatuar nga Ekzekutivi
  (Data)”
  “Përgjigjia
  (data dhe numri)”