• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Regjistri i projekt akteve për konsultim publik, të këshillit bashkiak

Nr.rendor “Emërtimi i P/Aktit(lidhja për shkarkim) Nr. i p/Aktit “Data e p/Aktit(d/m/v)” Tipi i p/Aktit
“Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë”
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
“Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër….”
“Relacioni Shpjegues
(lidhja për shkarkim)”
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
“Shtojcat
(lidhja për shkarkim) ”
“Shtojcat
(lidhja për shkarkim) ”

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

Hartuesi i p/Aktit
“Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër”
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 

Konsultimi Publik i p/Aktit

“Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit(lidhja për shkarkim)”
“Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik(d/m/v) “
Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)”

“Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit(Ditë)” “Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit(lidhja për shkarkim)” “Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter)” “Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/AktitData
(d/m/v)”
“Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/AktitPO / JO” “Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit(lidhja për shkarkim)”