Transporti

               Baza ligjore: Udhëzimi nr. 5627,  datë 18.11.2016  (Neni 9)

 

DOKUMENTACIONI  PER  SUBJEKTIN

 

 1. Kërkesa për aplikim (lidhja 6).
 2. Vetëdeklarimi për reputacionin e mirë të përfaqësuesit ligjor të subjektit transportues dhe drejtuesit të veprimtarisë lidhjet 7/1, 7/2). (Neni 9,   pika 1.1,   germa a).
 3. Një dokument / garanci bankare lëshuar nga një institucion bankar, financiar ose shoqëri sigurimi. (Neni 9, pika 1.1, germa b). Për mjetin parë 140 000L dhe 70 000 L çdo mjet tjetër në përdorim. (Neni 4, pika 1.2).
 4. Certifikata e kompetencës profesionale (CKP) për drejtuesin e veprimtarisë, ose një person i punësuar me kontratë për një periudhë të paktën 5 vjeçare;  (Neni 9, pika 1.1, germa c).                                             
 5. Ekstrakti (Regjistrimi në Regjistrin Tregtar pranë QKB, ku objekti i veprimtarisë “Për transport udhëtarësh brenda vendit”  (Neni 9, pika 1.1, germa d).

ku të jenë të regjistruara targat e mjeteve që do të licencohen.

 1. Licencë për agjenci transp. brenda vendit, ose kontratë me një agjenci transporti (Neni 9, pika 1.4).
 2. Kontratë mes subjektit dhe organizatorit të transportit dhe lista e udhëtarëve. Udhëtarët duhet

të jenë punonjës të ndërmarrjes ose nxënës të institucionit shkollor. (Neni 20, pika 2).

 1. Për rinovim licence listë pagesa e  sigurimeve  shoqërore e shëndetësore të drejtuesve të mjeteve.                                                      
 2. Për rinovim licence, dorëzohet Licenca origjinale e lëshuar nga Bashkia ose kopja e njehsuar me origjinalin.
 3. Vërtetim nga Gjykata ose prokuroria.  
 4. Vertetim nga Bashkia /Njesis Administrative për shlyerje detyrimesh vendore.                            

 

DOKUMENTACIONI  PER  MJETET

 1. Lejet e qarkullimit të mjeteve (Neni 9, pika 1.2,   germa a).
 2. Çertifikata e kontrollit teknik të mjeteve (Neni 9,   pika 1.2,   germa b).
 3. Akt vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit të mjeteve (Neni 9, pika 1.2,   germa c).
 4. Çertifikata e kalibrimit të tahografit (Neni 9, pika 1.2,   germa d).
 5. Regjistrimi i mjeteve në QKB. (Neni 9, pika 1.2,   germa ç).

 

DOKUMENTACIONI  PER  DREJTUESIN E MJETIT

 1. Leja e drejtimit për drejtuesin e mjetit me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton; (Neni 9, pika 1.3, germa a).
 2. Çertifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve (Neni 9, pika 1.3, germa b).
 3. Sigurimi i udhëtarëve dhe i mjetit. (Neni 9, pika 1.5, germa a, b).
 4. Polici I sigurimit.
 5. Kontrate pune e drejtuesit te mjetit me subjektin.
 6. Certifikata e pronesise se mjetit.
 7. Dokumentet f duhet te jene fotokopje te noterizuara ose origjinale.

      DOKUMENTACIONI  PËR  SUBJEKTIN

 1. Kërkesa për aplikim (lidhja 6).
 2. Vetëdeklarimi i përfaqësuesit ligjor dhe drejtuesit të veprimtarisë lidhjet 7/1, 7/2).
 3. Garancia bankare 140 000L mjeti parë dhe 70 000 L çdo mjet tjetër në përdorim.
 4. Ekstrakti, objekti i veprimtarisë “Për transport udhëtarësh brenda vendit”,  ku të jenë të regjistruara targat e mjeteve që do të licencohen.
 5. Regjistrimi i mjeteve në QKB.
 6. Certifikata e kompetencës profesionale (CKP) për drejtuesin e veprimtarisë,

ose një person i punësuar me kontratë për një periudhë të paktën 5 vjeçare;

 1. Licencë për agjenci transp. brenda vendit, ose kontratë me një agjenci transporti.
 2. Vertetim nga Dega e Tatimeve per shlyerje detyrimesh , për rinovim licence listë   pagesa e  sigurimeve shoqërore e shëndetësore të drejtuesve të mjeteve.
 3. Vertetim nga Bashkia ose Njësia Administrative për shlyerje detyrimesh
 4. Për rinovim licence, dorëzohet licenca origjinale e lëshuar nga Bashkia

ose kopja e njehsuar me origjinalin.                                          

   

DOKUMENTACIONI  PER  MJETET

 1. Lejet e qarkullimit të mjeteve
 2. Kontrolli teknik i mjeteve
 3. Akt vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit
 4. Certifikata e kalibrimit të tahografit
 5. Regjistrimi i mjeteve në QKB.
 6. Leja e drejtimit e drejtuesit me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton;
 7. Certifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve
 8. Sigurimi i udhëtarëve dhe i mjetit
 9. Kontratat e punës së subjektit me shoferët
 10. Dokumentat që dorëzohen duhet të jenë origjinale ose të noterizuara.

      DOKUMENTACIONI  PËR  SUBJEKTIN

 1. Kërkesa për aplikim (lidhja 6).
 2. Vetëdeklarimi i përfaqësuesit ligjor (lidhja 7/1).
 3. Garancia bankare 140 000 leke për mjetin që do të licencohet.
 4. Ekstrakti, objekti i veprimtarisë “Për transport udhëtarësh brenda vendit”,

ku të jenë të regjistruara targa e mjetit që do të licencohet.

 1. Regjistrimi i mjeteve në QKB. 7.  Vertetim nga Dega e Tatimeve për shlyerje detyrimesh.
 2. Vertetim nga Bashkia ose Njësia Administrative për shlyerje detyrimesh
 3. Për rinovim licence, dorëzohet Licenca origjinale e lëshuar nga

Bashkia ose kopja e njehsuar me origjinalin.                                          

 

 

DOKUMENTACIONI   PËR  MJETIN

 

 1. Leja e qarkullimit
 2. Kontrolli teknik i mjetit
 3. Akt vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit
 4. Certifikata e kalibrimit të tahografit
 5. Regjistrimi i mjeteve në QKB.
 6. Leja e drejtimit e drejtuesit me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton;
 7. Certifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesin e mjetit
 8. Sigurimi i udhëtarëve dhe i mjetit
 9. Kontratat e punës së subjektit me shoferin (kur subjekti ka punësuar shofer)
 10. Dokumentat e dorëzuara duhet të jenë origjinale ose të noterizuara.

Udhëzimi nr. 5627, datë 18.11.2016  (Neni 9,  Pika 1.1, 1.2, 1.3)

 DOKUMENTACIONI  PER  SUBJEKTIN

 1. Kërkesa për aplikim (lidhja 6).
 2. Ekstrakti (Regjistrimi në Regjistrin Tregtar pranë QKB, ku objekti i veprimtarisë  “Për transport udhëtarësh brenda vendit”)   (Neni 9, pika 1.1, germa d)

ku të jenë të regjistruara targat e mjeteve që do të certifikohen.

 1. Fotokopje e licences se subjektit, leshuar nga Bashkia

 

 

DOKUMENTACIONI  PER  MJETIN

 1. Kërkesa për aplikim (lidhja 6).
 2. Ekstrakti i subjektit ku të jenë të regjistruara targat e mjeteve që do të çertifikohen.
 3. Lejet e qarkullimit të mjeteve (Neni 9,   pika 1.2,   germa a)
 4. Çertifikata e kontrollit teknik të mjeteve  (Neni 9,   pika 1.2,   germa b)
 5. Akt vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit të mjeteve (Neni 9, pika 1.2,   germa c)
 6. Çertifikata e kalibrimit të tahografit (Neni 9, pika 1.2,   germa d)
 7. Regjistrimi i mjetit në QKB. (Neni 9, pika 1.2,   germa ç)

 

DOKUMENTACIONI  PER  DREJTUESIN E MJETIT

 1. Leja e drejtimit për drejtuesin e mjetit me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton; (Neni 9, pika 1.3, germa a)
 2. Çertifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve (Neni 9, pika 1.3, germa b)
 3. Sigurimi i udhëtarëve dhe i mjetit (Neni 9, pika 1.5, germa a, b)
 4. Kontrate pune e drejtuesit te mjetit me subjektin.

Mandat pagesa  per 1 vit eshte 1500 leke

 1. Dokumentat që dorëzohen duhet të jenë origjinale ose të noterizuara.

Licencë për agjenci transp. brenda vendit, ose kontratë me një agjenci transporti.

 1. Formulari tip i autodeklarimit (aneksi 3) (Neni 15, pika 1)
 2. Ekstrakt historik i regjistrit tregtar per te dhenat e subjektit nga QKR (i 3 muajve te fundit)

(aktiviteti që kërkohet të jetë në objektin e veprimtarisë). Pranohet edhe fizik (Neni 21)

Kur subjekti eshte person juridik, mjeti eshte ne pronesi te subjektit sillet Akt marreveshja e punes mes subjektit dhe drejtuesit te mjetit si dhe fotokopjet e deshmise se aftesimit si taksist

 1. Vertetim i pronësisë së mjetit – Çertifikata e pronësisë së mjetit  (mjeti të jetë pronë e subjektit ose kontratë noteriale qiramarrje afatgjatë).
 2. Leja e qarkullimit
 3. Çertifikata e kontrollit teknik të mjetit
 4. Akt vleresimi I komoditetit (Neni 8, pika 4/1)
 5. Deshmia e aftesimit si taksist (nga Drejtoria Rajonale Transp. Rrugor)
 6. Siguracioni i  shëndetit  të  udhëtarëve (Nr.207 prot, dt. 28. 01. 2015 Autorit. Mbikq. Finac.)
 7. Siguracioni mjetit
 8. Taksimeter (Shkresa e Ministrise nr. 299 prot, dt. 20. 01. 2015) & (Neni 21/a)
 9. Mandat pagesa
 10. Fotokopje e kartes se identitetit.
 11. Fotokopje e patentes
 12. Vertetim nga Gjykata ose prokuroria
 13. Vertetim per pagesen e e taksave vendore te Bashkise ose Njesise Administrative.
 14. Vertetim i garancise bankare.

 

Tarifa  per Liçencë  20000 lekë
Liçenca behen me afat  5 vjeçar  (Udhezimin nr. 15, datë 24. 07. 2007, neni 11, pika 1, Udhëzimi nr. 12, datë 19. 07. 2007 (i ndryshuar) me Udhëzimi nr. 4, datë 25. 04. 2008.