• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Administrata

Zv/Kryetar

Zv/Kryetar

Sekretar i Pergjithshem

Sekretar Keshilli

Shef Kabineti

Keshilltar i Kryetarit

Sekretar i Kryetarit

Pergjegjes sektori i MBNJ
TIK
Specialist Arkive/Protokoll
Specialist i Marredhenieve me Publikun
Specialist i Marredhenieve me Jashte
Shofer Administrate
Sanitare
Korrier
Roje ( 4 persona )

Pergjegjes Finance
Inspektor Finance
Specialiste Buxheti
Arketar
Magazinier

Pergjegjes Sektori i Aseteve
Specialiste Asetesh ( 2 persona )

Pergjegjese Sektori
Juriste ( 3 persona )

Pergjegjes I Sektorit
Inxhinier Ndertimi
Inspektor Urbanistike ( 2 persona )
Topogjeodez

Pergjegjes Taksash
Inspektor Taksash ( 3 )

Pergjegjes Auditi
Audituese ( 2 persona )

Pergjegjese e Nd. Ekonomike dhe sherbimeve sociale
Inspektore e Ndihmes Ekonomike
Punonjese Sociale

Kryeinspektor
Inxhinier Ndertimi
Inspektor Ndertimi ( 4 persona )

Përgjegjës sektori
Inspektor Kadastre
Inspektor i Mbrojtjes se Tokes

Pergjegjes Sektori
Inspektor Veteriner dhe I mbrojtjes se konsumatorit
Inspektor per Turizmin

Kryeinspektor
Inspektor Policie
Polic Bashkiak ( 5 persona )

Pergjegjes i Emergjencave Civile
Specialist i Emergjencave ( 2 persona )

Pergjegjes Sektori
Specialist Arsimi dhe Shendetesie
Punonjes Biblioteke

Pergjegjes i Sektorit
Inxhinier Gjeomjedisi
Inxhinier Mekanik
Inspektor
Shofer kamioni pastrami ( 5 persona )
Hidraulik
Saldator
Elektriçist
Punonjes Pastrimi ( 19 persona )
Punonjes/ Gjelberimi,/ Mirembajtje objektesh, Varrezash ( 6 persona )
Punonjes Komunale ( 2 persona )