Administrata

Zv/Kryetar

Zv/Kryetar

Sekretar i Përgjithshëm

Sekretar Këshilli

Shef Kabineti

Këshilltar i Kryetarit

Këshilltar i Kryetarit

Sekretar i Kryetarit

Drejtor i MBNJ
Përgjegjës sektori i MBNJ
Përgjegjës Zyra me një Ndalesë
Specialist i Zyrës me një Ndalesë
TIK (3)
Specialist Arkive/Protokoll
Specialist i Marredhenieve me Publikun
Specialist i Marrdhënieve me Jashtë
Shofer Administrate (4)
Sanitare
Korrier
Roje ( 4 persona )

Drejtor i Financës dhe Buxhetit
Përgjegjës Finance
Inspektor Finance
Specialist Kontabiliteti
Përgjegjës Buxheti
Specialiste Buxheti
Arkëtar
Magazinier

Drejtor Juridik dhe Menaxhimit të Aseteve
Përgjegjës Sektori Juridik
Specialist Jurist (3 )
Përgjegjës Sektori Menaxhimit të Aseteve
Specialist Asetesh (2)

Drejtor i drejtorisë
Pergjegjes i Sektorit të Zhvillimit Urban
Arkitekt
Inspektor Urbanistike (2)
Pergjegjes i Sektorit të Projekteve
Specialist Projektesh (2)
Pergjegjes i Sektorit të Kadastrës
Specialist i Mbrojtjes së Tokës
Specialist Gjeodez

Drejtor i drejtorisë
Përgjegjës i sektorit të Taksave
Inspektor Taksash ( 2 )
Përgjegjës i sektorit të Transportit
Inspektor Taksash ( 2 )

Përgjegjës Auditi
Audituese ( 2 persona )

Përgjegjëse e Nd. Ekonomike dhe shërbimeve sociale
Inspektore e Ndihmës Ekonomike (2)
Punonjëse Sociale (2)
Psikologe
Infermiere
Fizioterapiste

Kryeinspektor
Inxhinier Ndërtimi
Inspektor Ndërtimi (4)
Shofer

Përgjegjës Sektori
Inspektor Veteriner dhe i mbrojtjes së konsumatorit
Specialist Ambjenti

Kryeinspektor
Inspektor Policie
Polic Bashkiak ( 10 persona )

Përgjegjës i Emergjencave Civile
Specialist i Emergjencave (3 )

Përgjegjës Sektori
Specialist Arsimi dhe Shëndetësie
Punonjës Biblioteke(2)

Drejtor i drejtorisë
Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Publike
Inxhinier Gjeomjedisi
Inxhinier Mekanik
Inxhinier i sherbimeve Publike
Shofer kamioni pastrimi (6 persona)
Hidraulik
Marangoz
Elektriçist (2)
Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Mbetjeve
Inspektor
Specialist Inxhinier Gjeomjedis
Punonjës Pastrimi ( 26 persona )
Punonjës Gjelbërimi (2)
Mirëmbajtje objektesh, Varrezash ( 2  )

Përgjegjës Turizmi
Specialist Turizmi (2)