Komisionet e Përhershme

 

Këshilli i Bashkisë Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të dates 30/08/2019. Bazuar në ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 54 germa/a.
Këshilli Bashkiak me 28 vota,

VENDOSI:

1. KOMISIONI I EKONOMISE
• Ermal Rrustemaj Kryetar
• Jedlira Kukaj Nenkryetar
• Sadete Haxhija Anetare
• Besmir Mataj Anetare
• Besmir Selgjekaj Anetare

 


2. KOMISIONI I ARSIMIT
• Gasper Deda Kryetar
• Luljeta Vulaj Nenkryetar
• Ylja Fili Anetare
• Liza Deda Anetare
• Samuela Curaj Anetare

 


3. KOMISIONI I SHENDETËSISE
• Armando Ivanaj Kryetar
• Izmir Zekaj Nenkryetar
• Lule Botinaj Anetare
• Ermal Marinaj Anetare
• Nazmi Shekaj Anetare

 


4. KOMISIONI I EMERGJENCAVE
• llir I Kryetar
• Pjerin Spalhari Nenkryetar
• Elidon Kotgj Anetare
• Ojeto Çekaj Anelare
• Elsad Curri Anetare
• Armando Ivanj Anetare
• Parlind Goçaj Anetare

 


5. KOMISIONI I BUJOESISE
• Lodovik Muçaj Kryetar
• Pjerin Spathari Nenkryetar
• Besmir Selgjekaj Anetare
• Eli Bogaj Anetare
• Nazmi glickaj Anetare

 


6. KOMISIoNi I URBANISTIKES
• Ertual Rustemaj Kryetar
• lzmir Zekaj Nenkryetar
• Eli Bogaj Anetare
• Liza Decla Anelare
• Parlind Goçaj Anetare

 


7. KOMISIONI I VLERSIMIT Te FIGURAVE
• Gasper Dcda Kryctar
• Samuela Curaj Nenkryetar
• Majlinda Ndrceaj Anetarc
• Sadete Haxhia Anetare
• Besmir Selgjekaj Anctarc
• Elsad Curri Anetare
• lzmir Zekaj Anetare

 


8. KOMISIONI I SPORTIT
• Afrim Mataj Kryetar
• Ylja Fili Nenkryetar
• Ermal Rrustemaj Anetare