Rregullore e Këshillit Bashkiak

  • Rregullore e Këshillit Bashkiak

    Rregullore e Këshillit Bashkiak

    MARRËDHËNJET E KESHILLIT BASHKIAK ME PUBLIKUN DHE MEDIAN (Konsultimeve)

    Kjo rregullore përcakton rregullat e organizimit dhe funksionimit të brendshëm të Këshillit Bashkiak Malësi e Madhe(në vijim Këshilli), procedurën e miratimit të vendimeve të Këshillit, të veprimtarisë vendimarrëse, përfaqësuese dhe mbikqyrëse të Këshillit, monitorimin e procesit të zbatimit të vendimeve të Këshillit, si dhe marredhëniet e Këshillit me Kryetarin dhe administratën e Bashkisë, me institucionet agjencitë qeveritare qendrore dhe rajonale, komunitetin, shoqërinë civile dhe grupet e interesit, si dhe strukturat komunitare, përgjatë ushtrimit të funksioneve dhe realizimin e detyrave të dhëna me ligj dhe ato për të cilat Këshilli ka diskrecion ligjor. si dhe rregullat për interpretimin dhe ndryshimin eRregullores.

    Shkarko dokument