Anketimi për vleresimin e kënaqesisë së qytetarëve për menaxhimin e mbetjeve, do të zhvillohet online nga vetë bashkia për një periudhë 5-6 javë.

  • Anketimi për vleresimin e kënaqesisë së qytetarëve për menaxhimin e mbetjeve, do të zhvillohet online nga vetë bashkia për një periudhë 5-6 javë.

    Anketimi për vleresimin e kënaqesisë së qytetarëve për menaxhimin e mbetjeve, do të zhvillohet online nga vetë bashkia për një periudhë 5-6 javë. Media sociale dhe faqja web e bashkise do të shërbejnë si kanale bazë në grumbullimin e opinioneve të qytetarëve për shebimin. Rezultatet e këtij anketimi do te publikohen në kohë reale. Diskutimi i tyre së bashku me treguesit e tjerë të performancës së shërbimit do të ndihmojë bashkinë të ketë një analizë gjithëpërfshirëse per sektorin.

    Ky eshte linku i anketimit qe duhet te vendoset tek facebook i bashkise, keshillit dhe faqja web e bashkise 

    https://www.surveymonkey.com/r/MFB5RJH.