VENDIM NR. 14 DATE 26.04.2022

 • VENDIM NR. 14 DATE 26.04.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 14 DATE 26.04.2022

   

  “MIRATIMIN E FAMILJEVE NË NEVOiË QË”DO TË T

  MIRATIMIN E PRO.JEKTIT MF:S BASHKISË MALËSI E MADI-IE DHE FONDACIONJ I
  ZHVILLIMIT RAJONAL SIIQIPËRI ,TRANSFERIMIN E FONDIT URF:NDA
  BUXHETIT TE MIRATUAR PË VITIN 2022,DHF: MIRATIMIN E
  llASHKËFINANCIMJT TË PROJEKTJT MF:S llASHKISË MALËSJ E MADHE Dl-IE
  FONDACIONI I ZHVILLIMJT RAJONAL SHQIPËRI PËR UASHKËFINANCIMIN E
  PROJEKTIT ‘PËRMIRËSIMI I OFERTES TURISTIKE DHE RRIT.JA E
  SEZONALITETIT NË FSHATRAT LEPIJSHE DHF: VERMOSH”

   Shkarko aktin