VENDIM NR. 53 DATE 23.11.2022

 • VENDIM NR. 53 DATE 23.11.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 53 DATE 23.11.2022

  PËR DHËNiEN E NDIHMËS FINANCIARE FAMILJEVE TË DËMTUARA NGA ZJARRI PËR VITET 2016-2022
  Këshilli Bashkiak Malësi e Maclhe në mbleclhjen e clatës 23.11.2022 në mbështetje të ligjit Nr. 139/2015
  “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, neni 54, ligjit Nr.45/2019 “Për mbrojtjen civile”, VKM. 329 clatë
  16.05.2012 “Për kriteret clhe proceclurat e clhënies së nclihmës shtetërore financiare për mbulimin e clëmeve ttë shkaktuara nga fatkeqësi nattyrore ose fatkeqësi të shkaktuara nga veprimtaria e njerëzore”, Venclim nr 414 clatë 08.07.2021 “Për miratimin e procedurave clhe kritereve të ndarjes clhe përclorirnit të fonclit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit për Mbrojtjen Civile, si clhe shkresës nr.6937/1 Prot. Datë 28.04.2022 “Miratimi për rishpërndarjen e fonclit për Emergjencat Civile, për vitin 2022″, dërguar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë”

   Shkarko aktin