VENDIM NR. 67 DATE 21.12.2022

 • VENDIM NR. 67 DATE 21.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 67 DATE 21.12.2022

  DETAJli\’IIN E SHTESËS SË FOND IT NË ZBZTJM TË AKTIT NORMATIV NR.17 DATË 01.12.2022 ,PËR SHLYER.ffiN E DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA NË TRANSFERTEN E PAKUSHTEZUAR SPECIFJKE”
  Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të datës 21/12/2022 me propozim të
  Kryetarit të Bashkisë, mbeshtetur në ligjin nr.9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e
  Sistemit Buxhetor në Republiken e Shqiperisë”, të ndryshuar, në ligjin nr. 139/2015 “Për
  Vetëqeverisjcn Vendore”, të ligjit nr.68/2017″ Për Financat e vcteqeverisjes Vendore “në ligjin
  115/2021 “Për buxhetin e Shtctit të vitit 2022” i ndryshuar, në Vcndimin e KB nr.70 datë
  29.12.202 l”Për Miratimin e Buxhetit të vitit 2022 clhe Programit Buxhetor Afatmcscm 2022-
  2024 të Bashkisë Malësi e Madhe” në shkresen e Ministrise së Financave dhc Ekonomisë me
  nr.22369 Prot.datë 05.12.2022 , mbi zbatimin e Aktit Nonnativ nr.17 datë O 1.12.2022 për
  detaj imin c shtesës së fondeve për njesitc e vetëqeverisjes vendore në transfertën e pakushtezuar
  specifike për shlyeijen c detyrimeve të prapambeturave, ky fond është akorduar në llogarinë
  ekonomike 6040000 në vlerë 8,787,000 lekë

   Shkarko aktin