VENDIM NR. 68 DATE 21.12.2022

 • VENDIM NR. 68 DATE 21.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 68 DATE 21.12.2022

  Për mirntimin e pakctës fislrnle për vitin 2023 të llashkisë Malësi e Mndhe.
  Këshilli Bashkiak îvlalësi e Madhe në mbleclhjen e dates 21.12.2022 në bazë të I igjit nr.139/2015
  “Për Vctëqeverisjen Vcnclore” i ndryshuar; Ligjit nr. 9632, clatë 30.10.2006, “Për Sistcmin e
  Taksave Vendorc”, i ndryshuar; Ligjit nr. 9920 dl 19.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore në
  R.SH” i ndryshuar; l.igji nr.115/2014 “Për ndarjen administrative-territorialc të njësive të
  qeverisjcs venclorc në Republikën e Shqipërisë”, VK13 nr.68, clt.29.12.2022 “Për Miratimin e
  Pakctës Fiskale për vit in 2022 të Bashkisë Malësi c Maclhe”

   Shkarko aktin