VENDIM NR. 08 DATE 21.06.2023

 • VENDIM NR. 08 DATE 21.06.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 08 DATE 21.06.2023

  Duke u mbeshtetiir ne VKM 955 date 07.12.2016 Per percakliinin e kritereve,dokumenlacionit
  dhe mases se Ndilimes Ekonomike, IJdhezimit Nr.5 date 17.02.2017 Mbi perdorimin e fondit
  te
  kushtezuar per bllokndihmen ekonomike deri ne 6% si dhe VKB nr.1 date 28.02.2023, per
  muajin Prill 2023 Sektori i Sherbimeve Sociale propozoi te perdoret deri ne 6% e fondit
  5.907
  .117 Leke pra te trajtohen 80 familje me nje fond 349.537 leke

   Shkarko aktin