Emergjencat Civile

Përfitim ndihme financiare në rast fatkeqësie natyrore

Lista e dokumentave:
– Kopje e kartës së identitetit
– Vendimi i Këshillit Bashkiak konfirmuar nga Prefekti
– Procesverbal konstatimi
– Raport nga shërbimi gjeologjik
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 30 ditë