Mbi shërbimet që ofron bashkia

Shërbimet që ofron bashkia

1 Kerkese per vertetim regjistrimi te femijeve ne kopshte/cerdhe Administrimi dhe menaxhimi i institucioneve te arsimit parauniversitar
2 Vertetim trajtimi me burse Administrimi dhe menaxhimi i institucioneve te arsimit parauniversitar
3 Kerkese per burse studimi Administrimi dhe menaxhimi i institucioneve te arsimit parauniversitar
4 Kerkese per pajisje me AMTP Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
5 Procedura per konfirmim kufizim prone private me prone shteti Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
6 Kerkese per marrje ne perdorim te nje siperfaqe te caktuar te fondit pyjor per ushtrim aktiviteti ekonomik Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
7 Vertetim qe kane toke per subvencione Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
8 Vertetim fakti qe ka qene anetar i ish-Kooperatives Bujqesore deri me 01.08.1991 Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
9 Vertetim mbi token ne pronesi/perdorim Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
10 Vertetim mbi percaktimin e kategorise se tokes bujqesore Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
11 Vertetim per ushtrim aktiviteti bujqesor ose blegtoral Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
12 Vertetim qe banori eshte pajisur me toke bujqesore sipas ligjit nr.7501 Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
13 Kerkese per marrje me qira te kullotave e livadheve per kullotje e kositje bari Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti
14 Vertetim Pune Burime Njerezore
15 Kerkese per terheqje dokumentacioni Burime Njerezore
16 Aplikim per pune Burime Njerezore
17 Procedure per marrjen e autorizimit per perfaqesim per terheqje pensioni apo ndihme ekonomike Burime Njerezore
18 Procedura per marrjen e nje vertetimi banimi Burime Njerezore
19 Kerkese per marrje me qira te aseteve te bashkise Ceshtje ligjore/Asete
20 Kerkese per strehim Ceshtje ligjore/Asete
21 Kerkese per t’u pajisur me leje non stop karburante Hapesire Publike/Mjedis
22 Kerkese per vendosje lojerash ne hapesire publike Hapesire Publike/Mjedis
23 Kerkese per t’u pajisur me leje per shites ambulant Hapesire Publike/Mjedis
24 Kerkese per t’u pajisur me leje per te shfrytezuar hapesiren publike Hapesire Publike/Mjedis
25 Kerkese per t’u pajisur me leje per vendosje reklamash Hapesire Publike/Mjedis
26 Kerkese per informacion Kerkesa/Ankesa te pergjithshme
27 Kerkese e pergjithshme Kerkesa/Ankesa te pergjithshme
28 Ankese Kerkesa/Ankesa te pergjithshme
29 Kerkese per tu pajisur me informacion mbi treguesit zhvillimit te zones Planifikimi, menaxhimi, zhvillimi dhe kontrolli i territorit
30 Procedura per njoftim per punime te vogla Planifikimi, menaxhimi, zhvillimi dhe kontrolli i territorit
31 Aplikim per fragment te hartes se gjendjes ekzistuese Planifikimi, menaxhimi, zhvillimi dhe kontrolli i territorit
32 Vertetim vjetersie ne pune Protokoll/Arkive
33 Kerkese per fotokopje dokumenti arkivor njehsuar me origjinalin Protokoll/Arkive
34 Kerkese per pranimin e personave me aftesi ndryshe ne institucionet rezidenciale Sherbime sociale
35 Kerkese per dhenie mendimi per kujdestari ligjore Sherbime sociale
36 Kerkese per pranimin e femijeve ne institucionet rezidenciale Sherbime sociale
37 Vertetim qe personi trajtohet me ndihme ekonomike Sherbime sociale
38 Vertetim qe personi trajtohet me pagese kujdestarie Sherbime sociale
39 Vertetim qe personi trajtohet me pagese per paraplegjike dhe tetraplegjike Sherbime sociale
40 Vertetim qe personi trajtohet me pagese verberie Sherbime sociale
41 Vertetim qe personi trajtohet me pagesen e shteses se invaliditetit Sherbime sociale
42 Vertetim qe personi trajtohet me pagese per aftesi ndryshe Sherbime sociale
43 Kerkese per pranimin e personave te moshuar ne institucionet rezidenciale Sherbime sociale
44 Vertetim page Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
45 Kerkese per mbyllje aktiviteti (cregjistrim aktiviteti) Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
46 Kerkese per shperblim lindjeje Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
47 Rishikim ose korrigjim te taksave dhe tarifat vendore Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
48 Vertetim per tender Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
49 Vertetim qe banori nuk ushtron aktivitet privat Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
50 Kerkese per regjistrim subjekti ne zyren e taksave dhe tarifave vendore Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
51 Kerkese per reduktim te takses familjare Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
52 Vertetim per shlyerje te detyrimeve (taksave e tarifave) vendore Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare
53 Autorizim i përkoheshëm ditor për transport udhëtarësh Transporti publik vendor
54 Rinovim i licences per agjenci transporti nderkombetar udhetaresh Transporti publik vendor
55 Rinovim i licences per agjenci transport udhetaresh dhe sherbimi taksi brenda vendit Transporti publik vendor
56 Rinovim i certifikates per transport mallrash brenda vendit per llogari te vet Transporti publik vendor
57 Rinovim i licences per transport udhetaresh me taksi Transporti publik vendor
58 Rinovim i certifikates te leshuar per operacione te transportit te udhetareve per llogari te vet brenda vendit Transporti publik vendor
59 Rinovim i certifikates per kryerjen e sherbimeve vajtje-ardhje, te transportit te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
60 Rinovim i licences per kryerjen e sherbimeve vajtje-ardhje, te transportit te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
61 Rinovim i certifikates per kryerjen e sherbimeve te rregullta te specializuara, te transportit te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
62 Rinovim i licences per kryerjen e sherbimeve te rregullta te specializuara, te transportit te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
63 Rinovim i certifikates per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit Transporti publik vendor
64 Rinovim i licences per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit Transporti publik vendor
65 Rinovim i certifikates per kryerjen e sherbimeve te rregullta rrethqytetese te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
66 Rinovim i licences per kryerjen e sherbimeve te rregullta qytetes te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
67 Rinovim i certifikates per kryerjen e sherbimeve te rregullta qytetes te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
68 Rinovim i licences per kryerjen e sherbimeve te rregullta rrethqytetes te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
69 Kerkese per t’u pajisur me leje per vend parkim te rezervuar Transporti publik vendor
70 Autorizim qarkullimi Transporti publik vendor
71 Licence per agjenci transporti nderkombetar udhetaresh Transporti publik vendor
72 Licence per agjenci transport udhetaresh dhe sherbimi taksi brenda vendit Transporti publik vendor
73 Certifikate per transport mallrash brenda vendit per llogari te vet Transporti publik vendor
74 License per transport udhetaresh me taksi Transporti publik vendor
75 Certifikate per kryerjen e sherbimeve vajtje-ardhje, te transportit te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
76 Licence per kryerjen e sherbimeve vajtje-ardhje, te transportit te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
77 certifikate per kryerjen e sherbimeve te rregullta te specializuara, te transportit te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
78 Licence per kryerjen e sherbimeve te rregullta te specializuara, te transportit te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
79 certifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit Transporti publik vendor
80 Licence per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit Transporti publik vendor
81 Certifikate per kryerjen e sherbimeve te rregullta qytetes te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
82 Licence per kryerjen e sherbimeve te rregullta qytetes te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
83 Certifikate per kryerjen e sherbimeve te rregullta rrethqytetes te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor
84 Licence per kryerjen e sherbimeve te rregullta rrethqytetes te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit Transporti publik vendor

SHËRBIMI I TRANSPORTIT

► Autorizim i përkohshëm ditor.

Hapi 1 : Aplikimi në sistemin e Zyrës me nji Ndales për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

 • Çertifikata e rregjistrimit në QKR
 • Ekstrakt historik
 • Fotokopje kartë identiteti
 • Leje qarkullimit
 • Fotokopje patente
 • Vërtetim për pagimin e taksave vendore të Bashkisë ose Njësisë Administrative.

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Nji Ndales kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori i shërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori i Drejtorië së të Ardhurave ia kalon iformacionin Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë autorizimin e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në arkën e Bashkisë.dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori i Zyrës me nji ndalesë.

Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionit dhe përgatit autorizimin.

Autorizimi së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për tu firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe subjekti e tërheq autorizimin në zyrën me nji ndales.

 

-Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi është ditor.

-Vlera e detyrimit financiar për autorizim është 500 lek.

 

► Autorizim për funksionimin si stacion shitje të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës dhe vajrave lubrifikante,

 

Hapi 1 : Aplikimi në sistemin e Zyrës me nji ndales për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

 • Ekstrati i të dhënave të regjistrit tregtar dhe dëshmi penaliteti, të lëshuar nga Qëndra Kombëtare e QKL dhe leje mjedisore.
 • Çertifikatë Pronesie ose Kontratë qiraje e vlefshme për të gjithë periudhën për të cilën do lëshohet autorizimi.
 • Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve fiskale për periudhën në vijim, të lëshuar nga Bashkia Malësi e Madhe.
 • Projektin teknologjik të depove dhe linjave, të miratuar nga organet e qeverisjes vendore të mbrojtjes nga zjarri dhe të mjedisit. Fotokopje e noterizuar.
 • Çertifikaten e kalibrimit te rezervuareve, te vendosur ne stacion dhe te matjes se aparateve te shitjes se karburanteve, gazit të lëngshëm dhe stacionet e mbushjes së bombolave të gazit të lëngshëm, të lëshuar nga organet e metrologjisë dhe kalibrimit në njësite e qeverisjes vendore.
 • Projekti teknologjik për depot dhe linjat që përdoren për depozitimin dhe shitjen e gazit të lëngshëm të naftës, të miratuar nga Inspektoriati i Paisjeve nën Presion.
 • Aktin e kontrollit dhe lejen e shfrytëzimit të lëshuar nga zyra e urbanistikës.
 • Vërtetim për kontrollin e objektit për respektimin e kushteve teknike të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror i Kontrollit të Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve të tyre.
 • Leje mjedisore e tipit B

 

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Nji Ndales te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

 

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori Iishërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori I Drejtorië së të Ardhurave kalon iformacionin  Përgjegjesi i Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë autorizimin për funksionimin si stacion shitje të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës dhe vajrave lubrifikante.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në Bankë dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori i Zyrës me një Ndalesë.

Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionit dhe përgatit autorizimin.

Autorizimi së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe Subjekti e tërheq autorizimin ë zyrën me një ndalesë.

 

 • Dorëzimi i dokumentacionot brenda afatit 15 ditor
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimji për çdo autorizim është 5 vjeçar.
 • Vlera e detyrimit financiar për autorizim është 1 000 000 lek.

 

► Autorizim i përkohshëm mujor.

Hapi 1 : Aplikimi në sistemin e Zyrës me nji Ndales për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

 • Çertifikata e rregjistrimit në QKR
 • Ekstrakt historik
 • Fotokopje kartë identiteti
 • Leje qarkullimit
 • Fotokopje patente
 • Vërtetim për pagimin e taksave vendore të Bashkisë ose Njësisë Administrative.

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Nji Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori Iishërbimeve të Transportit pranë bashkisë.

Drejtori i Drejtorië së të Ardhurave ia kalon iformacionin Përgjegjesit të Transportit.

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë autorizimin e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në një nga bankat e nivelit të dytë dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori i Zyrës me një ndalesë.

Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionit dhe përgatit autorizimin.

Autorizimi së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe subjekti e tërheq autorizimin ë zyrën me një ndalesë.

 

Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi është mujor nga data e lëshimit të tij.

Vlera e detyrimit financiar  për çdo autorizim është 2000 lek.

 

► Çertifikatë  për transport mallrash brenda vëndit për llogari të vet.

Hapi 1: Aplikimi në sistemin e Zyrës me një Ndalesë për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

 • Ekstrakt ne QKR I 3 muajve te fundit (selia e aktiv. te jete ne Malesi te Madhe)
 • Vertetim i pronësisë së mjetit – Çertifikata e pronësisë së mjetit (mjeti të jetë pronë e subjektit ose kontratë noteriale qiramarrje afatgjatë).
 • Leja e qarkullimit
 • Leja e drejtimit te drejtuesit te automjetit
 • Çertifikata e kontrollit teknik të mjetit.
 • Policia e sigurimit.
 • Çertifikatë e Aftësimit Profesional per drejtuesin e mjetit (për mjete me kapacitet mbi 3.5 ton)
 • Çertifikate Teknike Tahografi
 • Akt marreveshja e punes mes subjektit dhe drejtuesit te msjetit (kur mjeti eshte ne pronesi te subjektit dhe merret me qira nga subjekti+kontraten e qirase)
 • vertetim nga Bashkia/Njesia Administrative per shlyerjen e detyrimeve lokale.
 • Garancia bankare 140000 Lekë mjeti parë dhe 70000 Lekë çdo mjet tjetër në përdorim.
 • Dokumentet duhet të dorëzohen origjinale ose të noterizuara.
 • 3 foto kur është subjekt fizik.

           

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

 

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori I ishërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori i Drejtorië së të Ardhurave kalon iformacionin  Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë çertifikatën e transportit.

Specialisti rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në bankë dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori  i Zyrës me një Ndalesë. Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionitdhe përgatit certifikatën.

Çertifikata së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe subjekti e tërheq çertifikatën pranë Zyrës me Një Ndalesë.

 

 • Pëgaditja e dokumentacionit për këtë shërbim bëhet nga Sektori i Shërbimeve të Transportit brenda 21 ditëve, nga data e paraqitjes së aplikimit.
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi për çdo çertifikat është nga 1 vit deri në 5 vjet, sipas kërkesës së subjektit ose të administratorit ose të autorizuarit prej tij në rastin e personit juridik, dhe në përputhje me dokumentacionin sipas udhëzimit. Afati i vlefshmërisë së certifikatës në asnjë rast nuk duhet të kalojë afatin e vlefshmërisë së licencës.
 • Vlera e detyrimit financiar llogaritet për cdo mjet 100 leke/ton në vit

SHENIM:    NUK  ÇERTIFIKOHEN  MJETET  ME  KAPACITET  NEN  1500 KG. (Ligji 8308, ate 18. 03. 1998, neni 46,  Udhëzimi nr. 15,   neni 28.)

 

► Çertifikatë  për tërheqës

Hapi 1: Aplikimi në sistemin e Zyrës me një ndalesë për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

 • Ekstrakt në QKR i 3 muajve te fundit (selia aktiv të jetë në Malësi të Madhe)
 • Vertetim i pronësisë së mjetit – Çertifikata e pronësisë së mjetit (mjeti të jetë pronë e subjektit ose kontratë noteriale qiramarrje afatgjatë).
 • Leja e qarkullimit
 • Leja e drejtimit te drejtuesit te automjetit
 • Çertifikata e kontrollit teknik të mjetit.
 • Policia e sigurimit.
 • Çertifikatë e Aftësimit Profesional për drejtuesin e mjetit (për mjete me kapacitet mbi 3.5 ton)
 • Çertifikatë Teknike Tahografi
 • Akt marreveshja e punës mes subjektit dhe drejtuesit të mjetit (kur mjeti është në pronësi të subjektit dhe merret me qira nga subjekti + kontraten e qirase)
 • Vërtetim nga Bashkia per shlyerjen e detyrimeve vendore.
 • Garancia bankare 140000 Lekë mjeti parë dhe 70000 Lekë çdo mjet tjetër në përdorim.
 • Dokumentet duhet të dorëzohen origjinale ose të noterizuara.
 • 3 foto kur është subjekt fizik.

           

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori I ishërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori i Drejtorië së të Ardhurave ia kalon iformacionin  Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë çertifikatën e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në bankë dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori i Zyrës me një ndalesë. Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionitdhe përgatit certifikatën.

Çertifikata së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe subjekti e tërheq çertifikatën pranë Zyrës me Një ndalesë.

 

 • Shqyrtimi i dokumentacionit për këtë shërbim kryhet nga Sektori i Shërbimeve të Transportit, brenda 21 ditëve nga data e paraqitjes së aplikimit.
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi për çdo çertifikat është nga 1 vit deri në 5 vjet, sipas kërkesës së personit fizik ose të administratorit ose të autorizuarit prej tij në rastin e personit juridik, dhe në përputhje me dokumentacionin sipas udhëzimit. Afati i vlefshmërisë së certifikatës në asnjë rast nuk duhet të kalojë afatin e vlefshmërisë së licencës.

 

 • Vlera e detyrimit financiar për çdo çertifikat llogaritet 1500 lekë.               

SHËNIM:    NUK  ÇERTIFIKOHEN  MJETET  ME  KAPACITET  NEN  1500 KG. (Ligji 8308, datë 18. 03. 1998, neni 46,  Udhëzimi nr. 15,   neni 28.)

 

► Kërkesë për tu pajisur me leje parkingu të rezervuar.

 HAPI 1: Subjekti bën aplikimin pranë Zyrës me një Ndales dhe paraqet arsyen e pajisjes me leje parkingu të rezervuar. Aplikimi siglohet në sekretari.

Në rast të aplikimit për rezervim të vendit të parkimit për nevoja biznesi, qytretari paraqet dokumentacionin e nevojshëm të aktivitetit që zhvillon bashkë me adresën e saktë.

Në rast të aplikimit  për rezervim për taksi apo autobus, qytetari paraqet dokumentacionin e nevojshëm për aktivitetin që ushtron, licencen për të vepruar në atë territon ku kërkon vend parkimin.

HAPI 2: Aplikimi  i kalon kryeatrit i cili e kalon atë në Drejtorinë e të ardhurave konkretisht ne Sektorin e Shërbimeve të Transportit.

HAPI 3: Sektori i Shërbimeve të Transportit në bazë të hartës së vend parkimeve për tu rezervuar vendos në qoftë se qytetari mund të pajiset me lejen e kërkuar ose jo. (Në rast të përgjigjes negative, qytetari njoftohet me shkresë zyrtare për moskonfirmim të kërkesës dhe procesi përfundon këtu)

HAPI 4: Në rast të konfirmimit pozitiv nga Sektorin e Shërbimeve të Transportit, pregatitet faturën me detyrimin përkatës të subjektit i cili e paguan atë në një bankë të nivelit të dytë.

HAPI 5: Pasi bëhet pagesa në banke të nivelit të dyte, formulohet akt marrëveshja në katër kopje mes institucionit dhe subjektit. Akt marrëveshja firmoset në ambjentet e institucionit të Bashkisë.

Akt marrëveshja protokollohet dhe një kopje i dërgohet Sektori i Shërbimeve të Transportit, një kopje policisë bashkiake, një kopje qytetarit dhe një kopje mbahet në protokoll.

VLERA E DETYRIMIT FINANCIAR: Llogaritet sipas VKB nr. 83, datë 29.12.2020 “Për miratimin e Paketës Fiskale për Vitin 2021 të Bashkisë Malësi e Madhe”, kapitulli II, pika  II.3, tabela nr 15 “Niveli i Tarifës së parkimit të automjeteve”.

 

► Liçencë/ çertifikatë për kryerjen e shërbimeve në linjë të rregullt rrethqytetase për subjekt juridik.

Hapi 1: Aplikimi në sistemin e Zyrës me një Ndalesë për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

 

      DOKUMENTACIONI  PËR  SUBJEKTIN

 • Kërkesa për aplikim
 • Vetëdeklarimi i përfaqësuesit ligjor dhe drejtuesit të veprimtarisë lidhjet 7/1, 7/2).
 • Garancia bankare 140000L mjeti parë dhe 70000 L çdo mjet tjetër në përdorim.
 • Ekstrakti, objekti i veprimtarisë “Për transport udhëtarësh brenda vendit”, ku të jenë të regjistruara targat e mjeteve që do të licencohen.
 • Regjistrimi i mjeteve në QKB.
 • Certifikata e kompetencës profesionale (CKP) për drejtuesin e veprimtarisë, ose një person i punësuar me kontratë për një periudhë të paktën 5 vjeçare;
 • Licencë për agjenci transp. brenda vendit, ose kontratë me një agjenci transporti.
 • Vertetim nga Dega e Tatimeve per shlyerje detyrimesh , për rinovim licence listë   pagesa e  sigurimeve shoqërore e shëndetësore të drejtuesve të mjeteve.
 • Vertetim nga Bashkia ose Njësia Administrative për shlyerje detyrimesh
 • Për rinovim licence, dorëzohet licenca origjinale e lëshuar nga Bashkia ose kopja e njëhsuar me origjinalin.

DOKUMENTACIONI  PER  MJETET

 • Lejet e qarkullimit të mjeteve
 • Kontrolli teknik i mjeteve
 • Akt vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit
 • Certifikata e kalibrimit të tahografit
 • Regjistrimi i mjeteve në QKB.
 • Leja e drejtimit e drejtuesit me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton;
 • Certifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve
 • Sigurimi i udhëtarëve dhe i mjetit.
 • Kontratat e punës së subjektit me shoferët.

Dokumentat që dorëzohen duhet të jenë origjinale ose të noterizuara 

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori I  shërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori i Drejtorië së të Ardhurave ia kalon iformacionin  Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë liçencën/çertifikatën e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në bankë dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori I Zyrës me një Ndalesë. Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionitdhe përgatit liçencën/çertifikën.

Liçencën së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe Përsoni e tërheq liçencën pranë Zyrën me Një Ndalesë.

 

 • Shqyrtymi i dokumentacionit për këtë shërbim bëhet nga Sektori i Shërbimeve të Transportit brenda 21 ditëve nga data e paraqitjes së aplikimit.
 • Afati i vlefshmërisë për çdo Liçencës është me afat 10 vjeçar.
 • Vlera e detyrimit financiar për Liçencë  është 40000 leke.
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi për çdo çertifikat është nga 1 vit deri në 5 vjet, sipas kërkesës së personit fizik ose të administratorit ose të autorizuarit prej tij në rastin e personit juridik, dhe në përputhje me dokumentacionin sipas udhëzimit. Afati i vlefshmërisë së certifikatës në asnjë rast nuk duhet të kalojë afatin e vlefshmërisë së licencës.
 • Vlera e detyrimit financiar për çertifikatë është 7500 leke.

 

► Liçencë/ çertifikatë për kryerjen e shërbimeve në linjë të rregullt rrethqytetase për subjekt fizik.

Hapi 1: Aplikimi në sistemin e Zyrës me një Ndalesë për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

DOKUMENTACIONI  PËR  SUBJEKTIN

 • Kërkesa për aplikim .
 • Vetëdeklarimi i përfaqësuesit ligjor .
 • Garancia bankare 140000 leke për mjetin që do të licencohet.
 • Ekstrakti, objekti i veprimtarisë “Për transport udhëtarësh brenda vendit”, ku të jenë të regjistruara targa e mjetit që do të licencohet..
 • Regjistrimi i mjeteve në QKB.
 • Vertetim nga Dega e Tatimeve për shlyerje detyrimesh.
 • Vertetim nga Bashkia për shlyerje detyrimesh vendore.
 • Për rinovim licence, dorëzohet Licenca origjinale e lëshuar nga Bashkia ose kopja e njëhsuar me origjinalin.

DOKUMENTACIONI   PËR  MJETIN

 • Leja e qarkullimit
 • Kontrolli teknik i mjetit
 • -Akt vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit
 • Certifikata e kalibrimit të tahografit
 • Regjistrimi i mjeteve në QKB.
 • Leja e drejtimit e drejtuesit me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton;
 • Certifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesin e mjetit
 • Sigurimi i udhëtarëve dhe i mjetit
 • Kontratat e punës së subjektit me shoferin (kur subjekti ka punësuar shofer)
 • Dokumentat e dorëzuara duhet të jenë origjinale ose të noterizuara.

           

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

 

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori i shërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori I Drejtorië së të Ardhurave kalon iformacionin  Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë liçencën/çertifikatën e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në bankë .dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori I Zyrës me një Ndalesë..Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionitdhe përgatit liçencën/çertifikën.

Liçencën së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe subjekti e tërheq liçencën pranë Zyrën me Një Ndalesë.

 

 

 • Shqyrtimi i dokumentacionit për këtë shërbim bëhet nga Sektori i Shërbimeve të Transportit, brenda 21 ditëve nga data e paraqitjes së aplikimit.
 • Afati i vlefshmërisë për çdo Liçencë është me afat  deri nw 10 vjet.
 • Vlera e detyrimit financiar për Liçencë është 40000 leke.
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi për çdo çertifikat është nga 1 vit deri në 10 vjet, sipas kërkesës së personit fizik ose të administratorit ose të autorizuarit prej tij në rastin e personit juridik, dhe në përputhje me dokumentacionin sipas udhëzimit. Afati i vlefshmërisë së certifikatës në asnjë rast nuk duhet të kalojë afatin e vlefshmërisë së licencës.
 • Vlera e detyrimit financiar për çertifikatë është 7500 leke.

 

► Liçencë për agjensi udhëtarësh dhe taksi Brenda vendit.

Hapi 1: Aplikimi në sistemin e Zyrës me një Ndalesë për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

Aplikimi për herë të parë   kërkohet  dokumentacioni   i  noterizuar                 

       bazuar në Udhezimin nr. 15, datë 24. 07. 2007 (i ndryshuar)

 • Formulari tip i autodeklarimit (sipas aneksit 3), të cilit subjekti i bashkëngjit dokumentin e pronësisë ose (kontratë qeraje) së bashku me hartën treguese, për zyrën e agjencisë në vend të përshtatshëm për t`i shërbyer qytetarëve .
 • Çertifikatë për kompetencë profesionale për transport udhëtarësh brenda vendit.
 • Ekstrakt historik i regjistrit tregtar per te dhenat e subjektit i 3 muajve te fundit nga QKR (Statusi i Personit Fizik ose Juridik.
 • Liçencë per agjenci transporti udhëtarësh brenda vendit, ose kontratë noteriale me nje agjenci tjeter qe e posedon kete liçence ne Bashkine .
 • Kontratën noteriale bashkë me kopje të noterizuar të liçencës së subjektit qe disponon servisin per riparimet mekanike te mjeteve (jo me pak se 1 vit)
 • Vertetim nga e Dega e Tatimeve në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet.
 • Vërtetim për shlyerjen e detyrmive vendore të lëshuar nga Bashkia.

Aplikim    për    përsëritje    veprimtarie   paraqiten  dokumentat:

 • Formulari tip i autodeklarimit (sipas aneksit 3), të cilit subjekti i bashkëngjit dokumentin e pronësisë ose (kontratë qeraje) së bashku me hartën treguese, për zyrën e agjencisë në vend të përshtatshëm për t`i shërbyer qytetarëve
 • Evidenca statistikore vjetore, sipas formularit të miratuar nga Ministria.

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave (Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori I ishërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori I Drejtorië së të Ardhurave kalon iformacionin  Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë liçencën e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në bankë .dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori I Zyrës me një Ndalesë..Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionitdhe përgatit liçencën.

Liçencën së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe Përsoni e tërheq liçencën pranë Zyrës me Një Ndalesë.

 • Shqyrtimi i dokumentacionit për këtë shërbim bëhet nga Sektori i Shërbimeve të Transportit brenda 21 ditëve, nga data e paraqitjes së aplikimit.
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi për Liçencës është 5 vjeçar.
 • Vlera e detyrimit financiar për Liçencë është 15000 leke.

 

► Liçencë/çertifikatë për kryerjen e shërbimeve në linjë të rregullt të specializuar

Hapi 1: Aplikimi në sistemin e Zyrës me një Ndalesë për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

 • Vetëdeklarimi për reputacionin e mirë të përfaqësuesit ligjor të subjektit transportues dhe drejtuesit të veprimtarisë lidhjet 7/1, 7/2).
 • Një dokument / garanci bankare lëshuar nga një institucion bankar, financiar ose shoqëri sigurimi. Për mjetin parë 140 000L dhe 70 000 L çdo mjet tjetër në përdorim.
 • Certifikata e kompetencës profesionale (CKP) për drejtuesin e veprimtarisë, ose një person i punësuar me kontratë për një periudhë të paktën 5 vjeçare;
 • Ekstrakti (Regjistrimi në Regjistrin Tregtar pranë QKB, ku objekti i veprimtarisë “Për transport udhëtarësh brenda vendit” ku të jenë të regjistruara targat e mjeteve që do të licencohen.
 • Licencë për agjenci transp. brenda vendit, ose kontratë me një agjenci transporti.
 • Kontratë mes subjektit dhe organizatorit të transportit dhe lista e udhëtarëve. Udhëtarët duhet të jenë punonjës të ndërmarrjes ose nxënës të institucionit shkollor. Për rinovim licence listë  pagesa e  sigurimeve  shoqërore e shëndetësore të drejtuesve të mjeteve.
 • Për rinovim licence, dorëzohet Licenca origjinale e lëshuar nga Bashkia ose kopja e njehsuar me origjinalin.
 • Vërtetim nga Gjykata ose prokuroria.
 • Vertetim nga Bashkia për shlyerje detyrimesh vendore.

DOKUMENTACIONI  PER  MJETET

 • Lejet e qarkullimit të mjeteve.
 • Çertifikata e kontrollit teknik të mjeteve .
 • Akt vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit të mjeteve .
 • Çertifikata e kalibrimit të tahografit .
 • Regjistrimi i mjeteve në QKB.

DOKUMENTACIONI  PER  DREJTUESIN E MJETIT

 • Leja e drejtimit për drejtuesin e mjetit me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton;
 • Çertifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve .
 • Sigurimi i udhëtarëve dhe i mjetit..
 • Polici e sigurimit.
 • Kontrate pune e drejtuesit te mjetit me subjektin.
 • Certifikata e pronesise se mjetit.
 • Dokumentet f duhet te jene fotokopje te noterizuara ose origjinale.

           

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori I  shërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori I Drejtorië së të Ardhurave kalon iformacionin  Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë liçencën/çertifikatën e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në bankë .dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori I Zyrës me një Ndalesë..Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionitdhe përgatit liçencën/çertifikën.

Liçencën së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe Përsoni e tërheq liçencën pranë Zyrën me Një Ndalesë.

 • Shqyrtimi i dokumentacionit për këtë shërbim bëhet nga Sektori i Shërbimeve të Transportit brenda 21 ditëve, nga data e paraqitjes së aplikimit.
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi për çdo Liçencës është me afat 5 vjeçar.
 • Vlera e detyrimit financiar për Liçencë është 20000 leke.
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi për çdo çertifikat është nga 1 vit deri në 5 vjet, sipas kërkesës së personit fizik ose të administratorit ose të autorizuarit prej tij në rastin e personit juridik, dhe në përputhje me dokumentacionin sipas udhëzimit. Afati i vlefshmërisë së certifikatës në asnjë rast nuk duhet të kalojë afatin e vlefshmërisë së licencës.
 • Vlera e detyrimit financiar për certifikatë  është 7500 leke.

 

► Liçencë/Çertifikatë  për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vëndit.

Hapi 1: Aplikimi në sistemin e Zyrës me një Ndalesë për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhrë:

 • Ekstrakt ne QKR I 3 muajve te fundit (selia e aktive. te jete ne Malesi te Madhe)
 • Vertetim i pronësisë së mjetit – Çertifikata e pronësisë së mjetit (mjeti të jetë pronë e subjektit ose kontratë noteriale qiramarrje afatgjatë).
 • Leja e qarkullimit
 • Leja e drejtimit te drejtuesit te automjetit
 • Çertifikata e kontrollit teknik të mjetit.
 • Policia e sigurimit.
 • Çertifikatë e Aftësimit Profesional per drejtuesin e mjetit (per mjete me kapacitet mbi 3.5 ton
 • Çertifikate Teknike Tahografi
 • Akt marreveshja e punes mes subjektit dhe drejtuesit te msjetit (kur mjeti eshte ne pronesi te subjektit dhe merret me qira nga subjekti+kontraten e qirase)
 • vertetim nga Bashkia/Njesia Administrative per shlyerjen e detyrimeve lokale.
 • Garancia bankare 140000 Lekë mjeti parë dhe 70000 Lekë çdo mjet tjetër në përdorim.
 • Dokumentet duhet të dorëzohen origjinale ose të noterizuara.
 • 3 foto kur është subjekt fizik.

           

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori I ishërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori I Drejtorië së të Ardhurave kalon iformacionin  Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë liçencën/çertifikatën e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në bankë .dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori I Zyrës me një Ndalesë..Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionitdhe përgatit liçencën/certifikatën.

Liçenca/Çertifikata së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe Përsoni  e tërheq liçencën/çertifikatën pranë Zyrën me Një Ndalesë.

 • Shqyrtimi i dokumentacionit për këtë shërbim bëhet nga Sektori i Shërbimeve të Transportit brenda 21 ditëve, nga data e paraqitjes së aplikimit.
 • Afati i vleshmëris për çdo licencë është 5 vite.
 • Vlera e detyrimit financiar për çdo liçencë është 40000 lekë
 • Afati i vlefshmërisë së këtij shërbimi për çdo çertifikat është nga 1 vit deri në 5 vjet, sipas kërkesës së personit fizik ose të administratorit ose të autorizuarit prej tij në rastin e personit juridik, dhe në përputhje me dokumentacionin sipas udhëzimit. Afati i vlefshmërisë së certifikatës në asnjë rast nuk duhet të kalojë afatin e vlefshmërisë së licencës.
 • Vlera e detyrimit financiar llogaritet për cdo mjet për çertifikatë 100 leke/ton ne vit.

SHENIM:    NUK  ÇERTIFIKOHEN  MJETET  ME  KAPACITET  NEN  1500 KG. (Ligji 8308, datë 18. 03. 1998, neni 46,  Udhëzimi nr. 15,   neni 28.  )

 

► Liçencë për transport udhëtarësh me taksi. 

Hapi 1: Aplikimi në sistemin e Zyrës me një Ndalesë për shërbimin dhe paraqitja nga aplikanti dokumentacionin  përkatës si mëposhtë:

 • Formulari tip i autodeklarimit
 • Ekstrakt historik i regjistrit tregtar per te dhenat e subjektit nga QKR (i 3 muajve te fundit) (aktiviteti që kërkohet të jetë në objektin e veprimtarisë). Pranohet edhe fizik .Kur subjekti eshte person juridik, mjeti eshte ne pronesi te subjektit sillet Akt marreveshja e punes mes subjektit dhe drejtuesit te mjetit si dhe fotokopjet e deshmise se aftesimit si taksist.
 • Vertetim i pronësisë së mjetit – Çertifikata e pronësisë së mjetit                                                                                                                        (mjeti të jetë pronë e subjektit ose kontratë noteriale qiramarrje afatgjatë).
 • Leja e qarkullimit
 • Çertifikata e kontrollit teknik të mjetit
 • Akt vleresimi I komoditetit
 • Deshmia e aftesimit si taksist (nga Drejtoria Rajonale Transp. Rrugor)
 • Siguracioni i  shëndetit  të  udhëtarëve
 • Siguracioni mjetit
 • Taksimeter
 • Mandat pagesa
 • Fotokopje e kartes se identitetit.
 • Fotokopje e patentes
 • Vertetim nga Gjykata ose prokuroria
 • Vertetim per pagesen e e taksave vendore te Bashkise.
 • Vertetim i garancise bankare.

Hapi 2: Protokollimi i aplikimit  nga sekretaria.

Hapi 3: Paraqitja e aplikimit te Kryetari.

Hapi 4: Kalimi aplikimit nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë te Drejtoria e të Ardhurave .

(Së bashku me dokumentacionin e sigluar )

Hapi 5: Përpunimi i dokumentacionit.

Proçedura

Kryetari i Bashkisë siglon  aplikimin bashkangjitur me dokumentacionin e dorëzuar nga aplikanti.

Dosja me dokumentacionin përkatës nëpërmjet sistemit të Zyrës me Një Ndalesë kalohet për shqyrtim në Drejtorin e të Ardhura konkretisht te Sektori I ishërbimeve të Transportit pranë bashkisë .

Drejtori I Drejtorië së të Ardhurave kalon iformacionin  Përgjegjesit të Transportit .

Përgjegjësi i Transportit ngarkon specialistin e transportit që të përpunojë liçencën e transportit.

Specialist rishqyrton dokumentacion dhe pret faturën e detyrimit financiar që duhet të paguajë aplikanti.

Aplikanti kryen pagesën e detyrimit financiar në bankë .dhe dorëzon mandatin e pagesës tek Sektori I Zyrës me një Ndalesë..Specialisti i transportit ia bashkangjit mandatin e pagesës dosjes së dokumentacionitdhe përgatit liçencën.

Liçencën së bashku me kopjet e tij i dërgohet Kryetarit të Bashkisë për të firmosur. Dokumentacioni  i firmosur protokollohet nga sekretaria dhe Përsoni e tërheq liçencën pranë Zyrën me Një Ndalesë.

 • Pëgaditja e dokumentacionit për këtë shërbim bëhet nga Sektori i Shërbimeve të Transportit brenda 21 ditëve, nga data e paraqitjes së aplikimit.
 • Afati i vlefshmërisë për çdo Liçencë është me afat 5 vjeçar.
 • Vlera e detyrimit financiar për  çdo Liçencë   është 20000 leke.

 

► Informacion për bizneset dhe qytetaret mbi shërbimet që ofron sektori i taksave

 • Taksat që paguajnë bizneset:

Taksa e hotelit

Për Sektorin e Taksave njihet si tatimpagues pronari i hotelit ose sipas rastit personi që ka të regjistruar aktivitetin dhe likujdimi i kësaj takse bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës.

Taksa mbi ndërtesën

Detyrimi për biznesin llogaritet nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore dhe shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë, brenda datës 30 qershor të vitit aktual.

Taksa e tabelës

Detyrimi për biznesin llogaritet nga Sektori i të Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore dhe shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë, brenda datës 30 qershor të vitit aktual.

Taksa e Tokës Bujqësore

Detyrimi për biznesin llogaritet nga Sektori i të Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore dhe shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë, brenda datës 30 qershor të vitit aktual.

Taksa mbi truallin

Detyrimi taksës së truallit për biznesin shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë, brenda datës 30 qershor të vitit aktual.

 • Tarifat që paguajnë bizneset:

Tarifa e pastrimit

Afati i pagesës së këtyre detyrimeve është data 30 qershor e vitit aktual kalendarik.

Tarifa e ndriçimit dhe gjelbërimit

Afati i pagesës së këtyre detyrimeve është data 30 qershor e vitit aktual kalendarik.

– Tarifa e Zënies së Hapësirës Publike

Detyrimi për biznesin llogaritet nga Sektori i të Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore dhe shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë, brenda datës 30 qershor të vitit aktual.

Proçedura

Nga momenti i marrjes së  njoftimit të detyrimit ose duke u paraqitur fizikisht pranë Drejtorisë së të Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore, çdo biznes mund të marrë faturën për të kryer pagesën e detyrimeve të tij në çdo bankë të nivelit të dytë. Pasi bën pagesën te banka, mandat pagesa sillet pranë zyrës për ti hequr detyrimet nga sistemi.  Detyrimet për taksat dhe tarifat vendore duhet te likujdohen brenda datës 30 qershor te vitit aktual.

 

Emërtimi: Informacion për qytetarët

 • Taksat që paguajnë qytetarët:

Taksa mbi pasuritë e paluajtshme e cila përbëhet nga:

– Taksa mbi ndërtesën

– Taksa mbi tokën bujqësore

– Taksa mbi truallin

 • Tarifat që paguajnë qytetarët:

Tarifë Pastrimi dhe largimit të mbeturinave

Tarifë ndriçimi

Tarifë Gjelbërimi

Proçedura

Nga momenti i marrjes së  njoftimit të detyrimit ose duke u paraqitur fizikisht pranë Drejtorisë së të Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore, çdo qytetar mund të marrë faturën për të kryer pagesën e detyrimeve të tij pranë Arkës së Bashkisë. Pasi bën pagesën te Arka, mandatet sillen pranë zyrës për të rregjistruar likujdimin në menyrë që të hiqen detyrimet nga sistemi. Çdo qytetar pajiset me kartele, ku ka të shënuar taksat & tarifat për çdo vit, sipas shumës përkatëse. Detyrimet për taksat dhe tarifat vendore duhet te likujdohen brenda datës 30 qershor te vitit aktual.

Emërtimi: Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve ndaj bashkisë Malësi e Madhe

Proçedura

Subjekti apo qytetari që do të marrë vërtetimin, drejtohet te Zyra me një ndalesë me nje mjet identifikues për të aplikuar për vertetim. Pas verifikimit për shlyerjen e detyrimeve vendore, nga zyra e taksave dhe tarifave vendore lëshohet fatura e marrjes së shërbimit për akt administrative për të cilën kryhet pagesa te Arka e Bashkisë.  Pasi likujdimit të traifës së shërbimit përpilohet vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve. Vërtetimi dërgohet në zyrën e sekretari- protokollit dhe sekretarja e kalon vërtetimin te kryetari për ta vulosur.

Pasi vuloset, dhe protokollohet vërtetimi kalon përseri te Zyra me një ndalesë gati për tu tërhequr nga ku subjekti/ qytetari.

 

Emërtimi: Kategoritë që përfitojnë lehtësira fiskale/përjashtime nga pagesa e taksave janë:

Përjashtime nga pagesa e Tarifes Familjare:

Në tarifat ngë cilat bëhen përjashtime për Tarifat Familjare përfshihen:

 • Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për kategorinë “Familje”.
 • Tarifa e shërbimeve publike “ndriçim dhe gjelbërim” Për kategorinë “Familje”.

Kategoritë e përjashtuar nga pagesa e tarifës:

 • Invalidët e punës (kryefamiljarë) me kushtin që të mos kenë në përbërje familjare përsona madhorë (përveç bashkëshortit, bashkëshortes).
 • Veteranët e Luftes Anti-Fashiste Nacional Çlirimtare (kryefamiljarë) me kushtin që të mos kenë në përbërje familjare përsona madhorë (përveç bashkëshortit, bashkëshortes).
 • Kryefamiljarë pensionista me kushtin që të mos kenë në përbërje familjare persona madhorë (përveç bashkëshortit, bashkëshortes).
 • Grate kryefamiljare me kushtin që të mos kenë në përbërje familjare persona madhorë (përveç fëmijë nën 22 vjeç student).
 • Për kategorinë “Familje” që kanë në përbërje te çertifikatës familjare përsona me aftësi të kufizuar (paraplegjikë, tetraplegjikë, të verbërit) do të tarifohen në masën -30 % (tridhjetë përqind më pak) të tarifës familjare.

Përjashtime nga pagesa e Taksës mbi ndërtesën

Kategoritë e përjashtuar nga pagesa e taksës mbi ndërtesën:

 • Pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse.
 • Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore.
 • Ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara.
 • Banesat sociale në pronësi të bashkive.
 • Pasuritë e paluajtshme- ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale.
 • Ndërtesat që përdoren nga komunitet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre.
 • Struktura akumuduese “Hotel/ Resort me katër yje, status special”, sipas përcaktimit  në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të rregjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”.
 • Ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë vetёm pension pleqërie/ pension social, kur familja e tyre përbëhet vetёm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të paaftë për punë.
 • Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike.
 • Ndërtesat kulturore nën mbrotje të përkohshme, për kohën në të cilën deklarohet mbrotja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ ose trashëgiminë kulturore, të cilat përdoren vetëm për qëllime  jofitimprurëse.

Emërtimi: Gjobat për mos shlyrjen në afat të detyrimit

Gjobat aplikohen vetëm për subjektet e tatueshme (që kanë detyrim pajisjen me NIPT). Afati i fundit për likuidimin e detyrimit vjetor të vitit aktual është data 30 qershor e po këtij viti.

Gjobat:

 • Gjoba per mos shlyerje te detyrimeve tatimore Brenda afatit 30 qershor.
 • Gjoba për mosshlyerjen e detyrimeve tatimore deri në 30 ditë pas datës së regjistrimit për subjektet e reja ose ato që hapin adresa sekondare pas datës 30 qershor.

Shënim:

 • Subjektet e reja si dhe adresat sekondare të çelura rishtazi kanë afat deri në 30 qershor për shlyerjen e detyrimit. Nëse çelja bëhet pas datës 30 qershor, afati i fundit për shlyerjen detyrimeve tatimore është 30 ditë pas datës së rregjistrimit.
 • Tatimpaguesi detyrohet të paguajë një gjobë apo kamatvonesë, të barabartë me 0,06 % (për qind) të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. Në asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike.

Emërtimi: Ankimimi

 • Çdo taksapagues ka të drejtë të ankohet me shkrim për shumën dhe mënyrën se si janë vlerësuar detyrimet e tij nga zyra e taksave, të kërkojë rimbursime dhe të apelojë kundër çdo veprimi ose mosveprimi nga strukturat përkatëse në Bashkinë Malësi e Madhe.
 • Ankimimi paraqitet me shkrim te strukturat vendore të apelimit tatimor, sipas kritereve dhe rregullave të vendosura nga këshilli bashkiak, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni e aktit administrativ.
 • Ky ankimim në përputhje me ligjin “ Për Proçedurat Tatimore” duhet të përmbajë:
 • Emrin, adresën dhe Nipt-in e apeluesit
 • Vitin tatimor me të cilin lidhet apelimi
 • Natyrën dhe shumën e tatimit ose gjobës
 • Baza ku mbështetet apelimi

Subjekti duhet të përmbushë kërkesat e ligjit për parapagimin e detyrimeve përpara depozitimit të ankimimit administrativ.

 • Strukturat vendore të apelimit tatimore shqyrton ankimin dhe merr vendim brenda 30 ditëve nga data e depozitimit të ankimit.
 • Kundër vendimit të strukturës vendore të apelimit tatimore, subjekti ka të drejtë të ankohet në Gjykatë. Ankimimi bëhet brenda 30 ditëve nga çasti i marrjes në dijeni për vendimin e mësipërm