Ushqimi dhe Veterinaria

Veterineri pas kontrollit shëndetësor të kafshës para, gjatë dhe pas therjes, lëshon për fermerin, qytetarin apo subjektin, certifikaten veterinare për mishin e freskët, bazuar në legjislacionin veterinar si në piken e cituar:

  • Të kryejnë shërbimin veterinar në mjediset e thertoreve dhe të njësive të therjes, për kontrollin shëndetësor të kafshës para dhe pas therjes, vulosjen e karkasave të mishit dhe lëshimin e certifikatës veterinare, që shoqëron mishin dhe nënproduktet e tij.