Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 35 Dt: 28.05.2021

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 35 Dt: 28.05.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.35 DATE 28.05.2021

  “Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të datës 28.05.2021, mbeshtetur në aktin normativ nr 3 date 15.03.2020 neni 5,

  me propozim të Kryetarit të Bashkisë,në mbështetje të Ligjit nr.139/2015.”Për vetëqeverisjen vendore”neni 9 pika 1.7/a,të Ligjit l 12/20l3″Për  dekoratat,titujt e nderit,medaljet dhe titujt vendore të nderit në Republiken e Shqipërisë”seksioni 3 neni 14,neni 15 pika 1/a,pika 2/b.neni 16/l. VKM Nr.861 datë 10.12.2014 Për miratimin e rregullave të hollësishme për funksionimin e komisioneve për dhënien e medaljeve dhe titujve vendor të nderit në Republikën e Shqipërisë. 

   Shkarko aktin