VENDIM NR.60 DATE 21.10.2021

 • VENDIM NR.60 DATE 21.10.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 60 DATE 21.10.2021

  Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të datës 21.10.2021, mbeshtetur në aktin normativ nr 3 date 15.03.2020 neni 5, me propozim të Kryetarit të Bashkisë.në mbështetje të Ligjit nr.139/2015.”Për vetëqeverisjen vendore”neni 9 pika 1.7 /a,të Ligjit 112/20 l 3″Për dekoratat,titujt e nderit,medaljet dhe titujt vendore të nderit në Republiken e Shqipërisë”seksioni 3 neni 14,neni 15 pika l/a,pika 2/b.neni 16/1.

   Shkarko aktin