Ne kuader te nje ndryshimi  ne buxhet ne VKB nr.70 date 29/12/2021 “Per miratimin e Buxhetit te vitit 2022 dhe Programit te Buxhetor Afatmesem Perfundimtar 2022-2024 te Bashkise Malesi e Madhe”,Bashkia Malesi e Madhe ju fton te jeni pjese e sugjerimeve dhe konsultimit Publik. 

  • Ne kuader te nje ndryshimi  ne buxhet ne VKB nr.70 date 29/12/2021 “Per miratimin e Buxhetit te vitit 2022 dhe Programit te Buxhetor Afatmesem Perfundimtar 2022-2024 te Bashkise Malesi e Madhe”,Bashkia Malesi e Madhe ju fton te jeni pjese e sugjerimeve dhe konsultimit Publik. 

    Ne kuader te nje ndryshimi  ne buxhet ne VKB nr.70 date 29/12/2021 “Per miratimin e Buxhetit te vitit 2022 dhe Programit te Buxhetor Afatmesem Perfundimtar 2022-2024 te Bashkise Malesi e Madhe”,Bashkia Malesi e Madhe ju fton te jeni pjese e sugjerimeve dhe konsultimit Publik. 

    Per shkak te disa pengesave qe rrjellin nga PPV-ja vlera 102,019,972 leke per realizimin e ketij projekti eshte mbartur disa vite me rralle ne buxhet. Procedurat per marrjes se lejes se ndertimit per kete objekt jane akoma ne vazhdim. 

    Meqenese jemi afer fundit te vitit buxhetor dhe procedurat nderinstitucionale po bejne qe ky projekt po mbetet perseri pa u realizua brenda ketij viti, kryetari i bashkise per te shmangur mbartjen e kesaj vlere te konsiderueshme ne vitin pasardhes beri shqyrtimin e prioriteteve infrashtrukturore nga i cili rezultoi qe projektet me prioritare dhe me impakt pozitiv qe kane nevoje emergjente per nderhyrje jane „Sistemim asfaltim rruga Linaj-Kurte“ ne vlere 31,384,683 leke dhe „Sistemim asfaltim rruga Kastrat Rapshe“ ne vlere 70,635,289 leke e cila eshte nje rruge qe lidh disa fshatra turistik te planifikuara me periudhe likuidim 3-vjeçare. Shuma totale i tyre perkon plotesisht me vleren e ketij projekt. 

    Ky Projekt-Vendim i paraqitet keshillit me propozimin e Kryetarit te Bashkise per ndryshimin ne VKB nr.70 date 29/12/2021 “Per miratimin e Buxhetit te vitit 2022 dhe Programit te Buxhetor Afatmesem Perfundimtar 2022-2024 te Bashkise Malesi e Madhe” si me poshte: