VENDIM NR. 39 DATE 31.08.2022

 • VENDIM NR. 39 DATE 31.08.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 39 DATE 31.08.2022

  Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të datës 31.08.2022, mbeshtetur në aktin
  normativ nr 3 datë 15.03.2020 neni 5, me propozim të Kryetarit të Bashkisë,në mbështetje .të
  Ligjit nr.139/2015.”Për vetëqeverisjen vendore”neni 9 pika 1. 7 /a,të Ligj it 1 12/20 l 3″Për
  dekoratat,titujt e nderit,medaljet dhe titujt vendore të nderit në Republiken e Shqipërisë”seksioni
  3 neni 14,neni 15 pika l/a.pika 2/b.neni 16/1.
  YKM Nr.861 datë 10.12.2014 Për miratimin e rregullave të hollësishme për funksionimin e
  komisioneve për dhënien e medaljeve dhe titujve vendor të nderit në Republikën e Shqipërisë,

   Shkarko aktin