VENDIM NR. 28 DATE 27.06.2022

 • VENDIM NR. 28 DATE 27.06.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 28 DATE 27.06.202

  PËR

  PËR

  1. “Miratimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e. Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor
   përkatës,të z. Prei Vitaj, objekti shtepi banimi e të cilit është dëmtuar nga rënia e zjarrit. si dhe për
   akordimin e ndihmës financiare për familjen e shtetasit Prei Vitaj nga programi Mbrojtja nga zjarri
   dhe mbrojtja civile,programi 3280,në mbeshtetje te VKB Malësi e Madhe nr 70 datë 29.12.2022 “për
   miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afat mesem 2022-2024 të Bashkisë Malësi e Madhe”.

   Shkarko aktin