VENDIM NR. 45 DATE 31.10.2022

 • VENDIM NR. 45 DATE 31.10.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 45 DATE 31.10.2022

  Duke u mbeshtetur ne VKM 955 date 07.12.2016 “Per percaktimin e kritereve.dokuinentacionit
  dhe mases se Ndihmes Ekonomike”, Udhezimit Nr.5 date 17.02.2017 “Mbi perdorimin e fondit
  te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% si dhe VKB nr. 1 date 28.02.2022, per
  muajin Shtator 2022 Sektori i Sherbimeve Sociale propozoi te perdoret deri ne 6% e fondit
  5.118.224 Leke pra te trajtohen 72 familje me nje fond 282.222 leke dhe Keshilli Bashkiak
  Malesi e Madhe:

   Shkarko aktin