VENDIM NR. 66 DATE 21.12.2022

 • VENDIM NR. 66 DATE 21.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 66 DATE 21.12.2022

  PËR MIRATIMIN E KALENDAlUT TË PËRGATITJES SË PROJEKT PROGRAMIT BUXT-IETOR AFATMESEM 2024-2026 DHE BUXHETTT V.JETOR 2024
  Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbleclhjen e clatës 21/12/2022 me propozim të
  Kryetarit të Bashkise në mbeshtet_je të neneve 54 shkronja “k”, 55 pika 2 të ligjit nr.139/2015
  “Për vetëqeverisjen venclore” neuit 33 të ligjit nr.68/2017 “Për financat e veteqëverisjes
  vendore”, ligjit nr.9936 clatë 26.6.2008″Për menaxhimin e sistemit buxhetor uë Republikcn e
  Shqiperisë”, të ndryshuar ligj it nr. l 0296 clatë 8.7.2010 ” Për menaxhimin financiar dhe
  kontrollin”, të ndryshuar .udhezimit nr.23 datë 22.11.2016 “Për proceclurat stanclarte të
  pergatitjes së programit buxhetor afatmesem “, në udhezimin e Ministrise së Financave dhe
  Ekonomisë nr.9 datë 20.03.2018″mbi proceclurat stanclarte të zbatimit të buxhetit’ dhc ligjit
  nr.115 datë 25.11.2022 “Për buxhetin e vitit 2022 clhe relacionit të adrninistratcs së Bashkisë
  Malesi e Madhe

   Shkarko aktin