VENDIM NR. 69 DATE 21.12.2022

 • VENDIM NR. 69 DATE 21.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 69 DATE 21.12.2022

  Miralimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor
  përkatës.të z. Berhan Rrukaj, objekti shtepi banimi e të cilit është dëmtuar nga rënia e zjarrit. si dhe
  për akordimin e ndihmës financiare për familjen e shtetasit Berhan Rrukaj nga prograrni Mbrojtja nga
  zjarri dhe mbrojtja civile,programi 3280,në mbeshtetje te VKB Malësi e Madhe nr 70 datë
  29.12.2022 “për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afat rnesern 2022-2024 të
  Bashkisë Malësi e Madhe”

   Shkarko aktin