VENDIM NR. 70 DATE 21.12.2022

 • VENDIM NR. 70 DATE 21.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 70 DATE 21.12.2022

  PËR SHPËRNDARJEN E BURSAVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
  VITI AKADEMIK 2022-2023
  Këshilli i Bashkisë Malësi c Madhc në mblcdhjcn c tij të datës 21.12.2022, mbështetur në VK1vl
  nr 666 datë 10.10.2019 i ndryshuar me VKM Nr 511 date 27.07.2022 për disa nclryshime clhe
  shtesa në venclirnin 666 datë 10.10.2019.”Për kotat financiarc të ushqimit në mensae
  konvikte.percaktimin e kritereve për përfitimin c bursavc clhc pagcsavc për nxcnesit e arsimit
  parauniversitar në institucionct arsimore publike”për vitin shkollor 2022-2023,si clhe ne shkresen
  e Ministirse së Financave clhe Ekonomise me Nr 20315 prot të dates 03.11.2022 me anë të cilës
  është derguar numeri i bursave për nxcnësit që nclijckin një program mesimor parauneversitar në
  institucionct arsimore publike për vitin shkollor 2022-2023 ku janë akorduar 30 (tridhjete) bursa,
  si dhe në mbështetje të nenit 55 të Ligjit nr. l 39/2015″Për Vetqevcrisjcn Vcndorc”, Këshilli i
  Bashkisë Malësi c Madhc

   Shkarko aktin