VENDIM NR. 04 DATE 21.06.2023

 • VENDIM NR. 04 DATE 21.06.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 04 DATE 21.06.2023

  MBI ZGJEDHJEN E ZEVENDESKRYETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE
  Keshilli i Bashkise Malesi e Madhe ne mbledhjen e tij te dates 21/06/2023. Bazuar ne ligjin
  nr.139/2015 “Per veteqeverisjen vendore” neni 48 pika 6 germa c. Keshilli

   

   Shkarko aktin