VENDIM NR. 10 DATE 20.07.2023

 • VENDIM NR. 10 DATE 20.07.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 10 DATE 20.07.2023


   Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe ne mbledhjen e tij te dates 20/07/2023 me propozim te
  Kryetarit te Bashkise, mbeshtetur ne ligjin nr.9936 date 26.06.2008 Per Menaxhimin e
  Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise, te ndryshuar, ne ligjin nr. 139/2015 Per
  Veteqeverisjen Vendore
  , te ligjit nr.68/2017Per Financat e veteqeverisjes Vendore ne ligjin
  84/2022
  Per buxhetin e Shtetit te vitit 2023, ne Vendimin e KB nr.74 date 28.12.2022P6r
  Miratimin e
  Buxhetit te vitit 2023 dhe Programit Buxhetor Afatmesem 20232025 te Bashkise
  Malesi e Madhe
  ne shkresen e Ministrise se Financave dhe Ekonomise me nr.8321 Prot.date
  08.05
  .2023 , per dergimin e fondit te nitjes se pagave per funksionet e fmancuara me transferte
  sektoriale
  , Bashkise Malesi e Madhe

   Shkarko aktin