VENDIM NR. 11 DATE 20.07.2023

 • VENDIM NR. 11 DATE 20.07.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 11 DATE 20.07.2023


   PER
  PISA NDRVSH1ME NE VKB NR.73.date 29.12.2022 PER MIRATIMIN E N1VEL1T TE
  EAGAVE IE IEiNIVSlUlNAKEVE 1E ZA..JEDHLIK DHE IEEIVIEKUAK 1E iNEEUlNESVE
  CIVILE.TE PUNONJESVE ADMINISTRATIVE PER VITIN 2023 TE BASHKISE MALESI E
  MADHE
  .NJESIVE ADMINISTRATIVE DHE FUNKS1QNEVE TE DELEGUARA”
  Ne mbeshtetje te Ligjit nr.139/2015 Per veteqeverisjen vendorei ndryshuar, VKM 328 date
  31,05
  ,2023 Per klasifikimin e funksioneve, gmpimin e njesive te veteqeverisjes vendore, per
  efekt page, dlie caktimin e kufijve te pagave te funksionareve te zgjedhur e te emeruar, te
  nepunesve civile e te punonjesve administrative te njesive te veteqeverisjes vendore,ligjin
  nr.10405 dt 24.03.2011 “Per kompetencat per caktimin e pagave dhe te shperblimeve”,ligjin
  nr
  .152/2013 Per Nepunesin Civil”, i ndryshuar, ne ligjin nr.57/2020 Per Pyjet”,VKM 326 date
  31
  ,05,2023 Per pagat e punonjesve mbeshtetes dhe punonjesve te tjere te specialiteteve te
  ndryshme ne disa institucione te administrates publike
  ,vkm nr.325 date 31.05.2023 Pe

   Shkarko aktin