VENDIM NR. 12 DATE 20.07.2023

 • VENDIM NR. 12 DATE 20.07.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 12 DATE 20.07.2023


   PER SHTESE NE BUXHETIN E V ITIT 2023 MIRATUAR ME VKB NR.74 DATE
  28.12
  .2022 PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE VFTIT 2023 DHE PROGRAMIT
  BUXHETOR AFATMESEM 2023
  2025 TE BASHKISE
  MALESI E MADHE

  Keshilli Bashkiak ne mbledhjen e tij te dates 20/07/2023 me propozim te Kryetarit te Baslikise,
  mbeshtetur
  ne ligjin nr.9936 date 26.06.2008 Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ng
  Republiken e Shqiperisg
  , te ndryshuar, ne ligjin nr. 139/2015 Per Veteqeverisjen Vendore’4,
  te ligjit nr.68/2017Per Financat e veteqeverisjes Vendore ng ligjin 84/2022 Pgr buxhetin e
  Shtetit
  tg vitit 2023, ng Vendimin e KB nr.74 datg 28.12.2022 Pgr Miratimin e Buxhetit tg vitit
  2023 dhe Programit Buxlietor
  Afatmesgm 20232025 tg Bashkisg Malgsi e Madhe

   Shkarko aktin