VENDIM NR. 13 DATE 20.07.2023

 • VENDIM NR. 13 DATE 20.07.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 13 DATE 20.07.2023


   PER MIRATIMIN E TAVANEVE PERFUNDIMTARE TE SHPENZIMEVE TE
  PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2024 – 2026 I E BASHKISE MALES! E
  MADHE“
  Keshilli i Bashkise Malesi e Madlie lie mblcdhjen e lij le dales 20/07/2023 me propozim le
  Kryelarit le Bashkise, mbesliteliir lie iienin 9 pika 1.3, iienin 34 le ligjit nr.139/2015 dale
  17.12.2015 Per Veteqeverisjen Vendorene iienin 34 te ligjil nr.68/2017 Per Financat e
  Veteqeverisjcs
  Vendore, lie ligjin nr.9936 date 26.6.2008”Pcr Menaxliimin e Sistemit Buxhetor
  lie Republiken e Shqiperise” te lidrysliuar ne ligjin nr.10296 date 8.7.2010 Per menaxliimin
  financialdhe kontrollin “ , te ndryshuar , lie udlieziniin nr.23 date 30.07.2018 Per Procedural
  Standarte te Pergatitjes se Programit Buxhetor Afatmesem te njesive te vete qeverisjes
  vendore
  ne ligjin nr.84/2022 Per Buxhetin e Shtetit te vitit 2023, ne udlieziniin nr.6 date
  28.02.2023 Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 20242026

   Shkarko aktin