VENDIM NR. 14 DATE 20.07.2023

 • VENDIM NR. 14 DATE 20.07.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 14 DATE 20.07.2023


  Keshilli i Bashkise Malesi e Madhe ne mbledhjen e tij tg dates20/07/2023 shqyrtoi projektin e
  pare te programit buxhetor afatmesem 2024
  2026 (FPT) te paraqitur nga Kryetari i Bashkise,
  mbeshtetur ne nenin 34 dhe 41, tg ligjit nr.139/2015 date 17.12.2015 “Per veteqeverisjen
  vendore”
  ne ligjin nr.68/2017 Per financat e veteqeverisjes vendore, ne ligjin nr.9936 date
  26.6
  .2008Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise” te ndryshuar ne
  ligjin nr
  .10296 date 8.7.2010 Per menaxhimin financiar dhe kontrollin , te ndryshuar , ng
  udhezimin nr.23 datg 30.07.2018 Pgr Procedurate Standarte tg Pergatitjes sg Programit
  Buxhetor Afatmesem
  tg njgsive tg vetg qeverisjes vendore”ng udhezimin nr.6 datg
  28/02/2023”Pgr Pergatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem Vendor 20242026”

   Shkarko aktin