VENDIM NR. 15 DATE 20.07.2023

 • VENDIM NR. 15 DATE 20.07.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 15 DATE 20.07.2023


   PER
  KTHIM FONDI TE PAPERDORUR PER PROJEKTIN RINOVO
  Keshilli Bashkiak ne mbledlijen e tij te dates 20/07/2023 me propozim te Kryetarit te Bashkise,
  mbeshtetur ne ligjin nr.9936 date 26.06.2008 Per Menaxhimin e Sistemit Buxlietor ne
  Republiken e
  Shqiperise, te ndryshuar, ne ligjin nr. 139/2015 Per Veteqeverisjen Vendore,
  te ligjit nr.68/20 I 7“ Per Financat e vetgqeverisjes Vendore ne ligjin 84/2022 Per buxhetin e
  Shtetit te vitit 2023
  , ne Kontraten nr.4528 date 01.08.2022 lidhur ndermjet Ministrit t6 Shtetit
  per Mbrojtjen e Sipermarrjes dhe
  Bashkise Malesi e Madhe ,pgr zbztimin e Projektit “RINOVO
  Malesi e Madhe, sipas shkreses nr.1732 prot.date 12.04.2023 te Ministrit te Shtetit per Mbrojtjen
  e Sipermarrjes
  , totali i fondit te paperdorur, dhe qe do te kthehet eshte 220,087 leke kjo shume
  6sht6 gjendje ne thesar e paprogramuar ne buxhetin e vitit 2023 ne llogaring ekonomike

   Shkarko aktin