VENDIM NR. 03 DATE 08.01.2024

 • VENDIM NR. 03 DATE 08.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 03 DATE 08.01.2024

   PER EMERTIM UHE MIRATIM NGA KESHILLI I BASHKISE MALESI E MADHE TE
  NJE RRUGE NE BASHKINE MALESI
  E MADIIE .
  Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe ne mbledhjen e dates 08.01.2024 ne mbeshtetje te ligjit nr.
  139/2015 Per Veteqeverisjen Vendore”, nenit 54 germa II dhe neni 9 pika 1/7 germa b. Ligjit
  9270 date
  29.07.2004. Per sistemin e adresave, i ndryshuar.

   Shkarko aktin