VENDIM NR. 02 DATE 08.01.2024

 • VENDIM NR. 02 DATE 08.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 02 DATE 08.01.2024

   PER MIRATIMIN E NIVELIT TE PAGAVE TE FUNKSIONAREVE TE
  ZGJEDHUR
  DHE TE EMERUAR TE NEPUNESVE CIVILE.TE PUNONJESVE
  ADMINISTRATIVE
  PER V1TIN 2024 TE BASHICISE MALESI E MADHE.NJESIVE
  ADMINISTRATIVE
  DHE FUNKSIONEVE TE DELEGUARATE NDRYSHUAR
  Keshilli
  Bashkiak Malesi e Madhe lie mbledhjen e dates 08.01.2024 ne mbeshtetje te Ligjit
  nr
  .139/2015 Per veteqeverisjen vendoreneni 54, germa 9), i ndryshuar, te Ligjit nr.9936
  date 26.06
  .2008 Per menaxhimin e sistemit buxhetor te RSHse, ligjin nr.97/2023 “Per
  buxhetin
  e vitit 2024″, Udhezimin e Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.23 date
  30.07.2018 Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te
  NJQV, Udhezimin nr
  . 6, date 28.02.2023 Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem
  2024
  2026per njesite e veteqeverisjes vendore”, ligjin nr.7961 date 12.07.1995 Kodi i
  Punes i
  RSHse i ndryshuar, ligjin nr.10405 dt 24.03.2011 Per kompetencat per caktimin e
  pagave dhe te shperblimeve
  ”, ligjin nr .152/2013 Per Nepunesin Civil”, i ndryshuar, ne
  ligjin nr
  .57/2020 Per Pyjet, Ligji nr.152/2015 Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe
  shpetimi, VKM nr.624 date 28.09.2022 Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM nr.350 date
  19.04
  .2017 Per trajtimin me page dhe shtesa mbi page te punonjesve te sherbimit te
  mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin”,

   Shkarko aktin