VENDIM NR. 01 DATE 08.01.2024

 • VENDIM NR. 01 DATE 08.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 01 DATE 08.01.2024

   PER DISA NDRYSHIME NE VKB NR 68, DATE 21.12.2022 PER MIRATIMIN E PAKETES
  FISKALE PER VITIN 2023 TE BASHKISE MALESI
  E MADIIE
  Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe ne mbledhjen e dates 08.01.2023, lie baze te ligjit nr.139/2015
  Per Veteqeverisjen Vendore,neni 54 pika f, Ligjit nr. 9632, date 30.10.2006, “Per Sistemin e
  Taksave
  Vendore”, i ndryshuar; Ligjit nr. 9920 dt 19.05.2008 Per Progedurat Tatimore ne
  R
  .SHi ndryshuar; Ligji nr. 115/ 2014 Per ndarjen administrativeterritoriale te njesive te
  qeverisjes vendore
  ne Republiken e ShqiperiseVKB nr. 68, dt.21.12.2022 “Per Miratimin e
  Paketes Fiskale per vitin 2023 te Bashkise
  Malesi e Madlie.

   Shkarko aktin