VENDIM NR. 06 DATE 08.01.2024

 • VENDIM NR. 06 DATE 08.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 06 DATE 08.01.2024

   PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2024 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 20242026 TE BASHKISE MALESI E MADHE
  Kgshilli Bashkiak ng mbledhjen e tij te dates 18/01/2024 me propozim te kryetarit te Bashkise,
  mbeshtetur
  ne nenet 9 pika 1.3 shkronja c“,18,34, 40, 41, 54 shkronja dh,pika 3, te ligjit nr. 139/2015
  Per Veteqeverisjen Vendore”, kreu 111, nenet 1020, kreu IV, nenet 2229, kreu VII ,nenet 3941, tg
  ligjit nr.68/2017Pgr Financat e Vetgqeverisjes Vendore, ligjin nr.9936 datg 26.06.2008 Pgr
  Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ng Republikgn e Shqipgrise, tg ndrysluiar, ng ligjin 10296 datg
  08.07.2010 Pgr Menaxhimin Financial* dhe Kontrollin, ne Ligjin nr. 97 /2023 ,Pgr Buxhetin e vitit
  2024
  Udhezimin e Ministrit tg Financave dhe Ekonoinisg nr.23 datg 30.07.2018 Pgr procedural
  standarte
  tg pgrgatitjes sg programit buxhetor afatmesgmtg NJQV, ’’Udhgzimin e Ministrisg sg
  Financave nr. 6 datg 28/02/2023 Pgr Pgrgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesgm Vendor 20242026”,
  Shkresa
  e Ministrisg sg Financave dhe Ekonoinisg nr.20079 prot.datg 03.11.2023 Pgr Dgrgimin e
  Transfertgs sg Pakushtgzuar te Pgrgjithshme dhe Sektoriale pgr vitin 2024,ng shkresgn nr.23802
  prot
  .datg 27.12.2023 tg Ministrise sg Financave dhe Ekonoinisg pgr dergimin e transfertes sg
  pakushtezuar tg pgrgjithshme dhe sektoriale pgr vitin 2024, ng Akti normativ nr.6 datg 14.12.2023 i
  Kgshillit tg Ministrave Pgr disa ndryshime dhe shtesa ng ligjin nr.84/2022 pgr buxhetin e vitit 2023tg
  ndryshuar dhe relacionit tg Bashkisg Malgsi e Madhe

   Shkarko aktin