VENDIM NR. 05 DATE 08.01.2024

 • VENDIM NR. 05 DATE 08.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 05 DATE 08.01.2024

   PER DHENIE NE PERDORIM/HEQJE NGA FONDI PYJOR DHE KULLOSOR TE SIPERFAQEVE NE PRONESI PUBLIKE TE BASHKISE MALESI E MADHE
  Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe ne mbledhjen e dates l 8.01.2024,Bazuar ne urdherin nr.183
  date
  12.12.2023 te Kryetarit te Bashkise per vleresimin tekniko-ekonomik te siperfaqes pyjore
  per dhenie te fondit pyjor me qira sipas kerkesave ,si dhe ne mbeshtetje te Ligjit nr. 139/2015
  “Per Vetgqeverisjen Vendoreneni 54 pika e/1 nenit 64 germa c, ligjin nr.57/2020 Per Pyjet ”, si
  dhe VKM nr.888 date 27.12.2022 Per rastet e dhenies ne perdorim dhe per ndryshimin e
  kategorise se perdorimit
  , procedurat dhe dokumentacioni perkates per ndryshimet e siperfaqeve
  dhe
  pakesimin ne volum nga fondi pyjor kombetar apo zgjerimin e tyre, Udhezimi e Ministrit Te
  Mjedisit
  nr.l , dt.09.06.2016 “Per rregullat .procedurat e kerkimit ,te shqyrtimit e te miratimit te
  kerkesave per dhenien ne perdorim te
  fondit pyjor dhe kullosor publik, Udhezimi e Ministrit Te
  Mjedisit nr.l , dt.09.06.2016 “Per rregullat ,procedurat e kerkimit ,te shqyrtimit e te miratimit te
  kerkesave per dhenien
  ne perdorim te fondit pyjor dhe kullosor publik. VKM nr. 599
  dt
  .29.07.2022 te Keshillit te Ministrave Per percaktimin e tarifave per dhenien per
  shfytezim/perdorim te fondit pyjor kombetar,per veprimtari ekonomike , si dhe per prodhime
  drusore dhe jo drusore pyjoresi dhe bazuar ne VKM. Nr.433, date 08.06.2016 , te Keshillit te
  Ministrave , “Per transferimin ne pronesi te bashkive te pyjeve dhe kullotave publike ,sipas listave
  te inventarit , dhe aktualisht ne administrim te Ministrise se Mjedisit e te ish Komunave /Bashkive
  “, te ndryshuar.
  Adresa:KopHkQende

   Shkarko aktin