VENDIM NR. 10 DATE 18.01.2024

 • VENDIM NR. 10 DATE 18.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 10 DATE 18.01.2024

   Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe ng mbledhjen e tij te dates 18.01.2024, mbeshtetur ng aktin
  normativ nr 3 date 15.03.2020 neni 5, me propozim te Kryetarit tg Bashkisg,ng mbeshtetje te
  Ligjit nr.139/2015.“Per veteqeverisjen vendoreneni 9 pika 1.7/a,te Ligjit 112/2013Per
  dekoratat
  .titujt e nderit,medaljet dhe titujt vendore te nderit ne Republiken e Shqiperiseseksioni
  3 neni 14,neni 15 pika 1/a,pika 2/b.neni 16/1.
  VKM Nr.861 date 10.12.2014 Per miratimin e rregullave te hollesisbme pgr funksionimin e
  komisioneve per dhenien e medaijeve dhe titujve vendor te nderit ne Republiken e Shqiperisg

   Shkarko aktin