VENDIM NR. 09 DATE 18.01.2024

 • VENDIM NR. 09 DATE 18.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 09 DATE 18.01.2024

  Keshilli Baslikiak Malesi e Madhe ne mbledhjen e tij te dates 18.01.2024, mbeshtetur ne aktin
  normativ nr 3 date 15.03.2020 neni 5, me propozim te Kryetarit te Baslikise,ne mbeshtetje te
  Ligjit nr.139/2015.’’Per veteqeverisjen vendoreneni 9 pika 1.7/a,te Ligjit 112/2013Per
  dekoratat,titiijt e nderit,medaljet dhe titujt vendore te nderit lie Republiken e Shqipgrisg”seksioni
  3
  neni 14,neni 15 pika 1/a,pika 2/b.neni 16/1.
  VKM Nr.861 date 10.12.2014 Per miratimin e rregullave te hollSsishme per funksionimin e
  komisioneve
  per dhenien e niedaljeve dhe titujve vendor te nderit ne Republiken e Shqiperis 

   Shkarko aktin