VENDIM NR. 11 DATE 18.01.2024

 • VENDIM NR. 11 DATE 18.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 11 DATE 18.01.2024

   Keshilli Bashkiak Malesi e Madlie ne mbledhjen e tij te dates 18.01.2024, mbeshtetur ne aktin
  normativ nr
  3 date 15.03.2020 neni 5, me propozim te Kryetarit te Bashkise,ne mbeshtetje te
  Ligjit
  nr.139/2015.’’Per veteqeverisjen vendoreneni 9 pika 1.7/a,te Ligjit 112/2013Per
  dekoratat
  ,titujt e nderit,medaljet dhe titujt vendore te nderit ne Republiken e Shqiperiseseksioni
  3
  neni 14,neni 15 pika 1/a,pika 2/b.neni 16/1.
  VKM Nr.861 date 10.12.2014 Per miratimin e rregullave te holiesishme per funksionimin e
  komisioneve p6r dlienien e medaljeve dhe titujve vendor te nderit ne Republiken e Shqiperise

   Shkarko aktin