VENDIM NR. 30 DATE 30.11.2023

 • VENDIM NR. 30 DATE 30.11.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 30 DATE 30.11.2023

  DHENIEN E NDIHMES FINANCIARE FAMILJEVE TE DEMTUARA NGA
  FATKEQESITE NATYRORE PER VITET 2016
  2023
  Keshilli
  Bashkiak Malesi e Madhe ne mbledhjen e dates 30.11.2023, mbeshtetje te ligjit Nr.
  139/2015 Per veteqeverisjen vendore,i ndryshuar, neni 54, ligjit Nr.45/2019 “Per mbrojtjen
  civile
  ” , VKM. 329 date 16.05.2012 Per Kriteret dheProcedurat e dhenies se ndilunes shteterore
  financiare per mbulimin e demeve tte shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te
  shkaktuara nga veprimtaria e njerezore”, Vendim m414 date 08.07.2021 Per miratimin e
  procedurave dhe kiitereve te ndaijes dhe
  perdorimit te fondit te kushtezuar te buxhetit te shtetit
  per Mbrojtjen Civile, si dhe shkreses Nr.86/6 Plot. Date 27.03.2023 “” Mbi fondin e kushtezuar
  te
  buxlietit te shtetit per Emergjencat Civile, per vitin 2023”, derguar nga Ministria e Mbrojtjes
  (AKMC)

   Shkarko aktin