VENDIM NR. 29 DATE 30.11.2023

 • VENDIM NR. 29 DATE 30.11.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 29 DATE 30.11.2023

   DETAJIMIN E FONDIT MBI ZBATIMIN E AKTIT NORMATIV NR.5
  DATE 18.10
  .2023 PER SHTESE TRANSFERTE E PAKUSHTEZUAR
  Keshilli Bashkiak ne mbledhjen e tij te dates 30/11/2023 me propozim te Kryetarit te
  Bashkise,
  mbeshtetur ne ligjin nr.9936 date 26.06.2008 Per Menaxhimin e Sistemit
  Buxhetor ne
  Republiken e Shqiperise“, te ndryshuar, ne ligjin nr. 139/2015 Per
  Veteqeverisjen Vendore”
  , te ligjit nr.68/2017“ Per Financat e veteqeverisjes Vendore ne
  ligjin
  84/2022 “Per buxhetin e Shtetit te vitit 2023“ , ne Vendimin e KB nr.74 date
  28.12.2022 Per Miratimin e Buxhetit te vitit 2023 dhe Programit Buxhetor Afatmesem
  2023
  2025 te Bashkise Malesi e Madhe“,ne slrkrese nr.19139/1 date 23.10.2023 te Ministrise
  se Financave
  dhe Ekonomise Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr.5 date 18.10.2023 per shtese
  fondi per njesite e veteqeverisjes vendore ne transferten e pakushtezuar, ne shumen totale
  10,000,000 leke,

   Shkarko aktin