VENDIM NR. 34 DATE 29.12.2023

 • VENDIM NR. 34 DATE 29.12.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 34 DATE 29.12.2023

   PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE PERGATITJES SE PROJEKT
  PROGRAMIT
  BUXHETOR AFATMESEM 20252027 DHE BUXHETIT VJETOR
  2025
  Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe lie mbledhjen e dates 29/12/2023 me propozim te
  Kryetarit te Baslikise lie mbeshtetje te neneve 54 shkronja k”, 55 pika 2 te ligjit nr.139/2015
  Per veteqeverisjen vendorenenit 33 te ligjit nr.68/2017 Per financat e veteqeverisjes
  vendore”, ligjit nr.9936 date 26.6.2008Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e
  Shqiperise
  , te ndryshuar ligjit nr.10296 date 8.7.2010 Per menaxhimin financialdhe
  kontrollin
  , te ndryshuar ,udhezimit nr.23 date 22.11.2016 Per procedurat standarte te
  pergatitjes se programit buxhetor afatmesem , ne udhezimin e Ministrise se Financave dhe
  Ekonomise
  nr.9 date 20.03.2018mbi procedurat standarte te zbatimit te buxhetit’ dhe ligjit
  m
  .84/2022 Per buxhetin e vitit 2023 dhe relacionit te administrates se Baslikise Malesi e
  Madhe”

   Shkarko aktin