VENDIM NR. 32 DATE 30.11.2023

 • VENDIM NR. 32 DATE 30.11.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 32 DATE 30.11.2023

   ZEVENDESIMIN E VAKANCES
  NE MANDATIN E ANETARIT TE KESHILLIT BASHKIAK
  Keshilli Bashkiak ne mbledhjen e dates 30.11.2023.Bazuar ne Ligjin Nrl39/2015 PER
  VETQEVERISJEN VENDORE
  ” Ligjin Nr 138/2015PER GARANTIMIN E INTEGRITETIT PER
  PERSONA QE ZGJEDHEN
  ,EMEROHEN OSE USHTROJNE FUNKSIONE PUBLIKE, Vendimit
  Nr
  .17/2016 i Kuvendit te Republikes se Shqiperise PER PERCAKTIMIN E RREGULLAVE TE
  DETAJUARA
  MBI ZBAT1MIN E NDALIMEVE TE PARASHIKUARA NE LIGJIN NR.138/2015 PfiR GARANTIMIN E
  ITEGRITETIT TE PERSONAVE QE ZGJEDHEN EMEROHEN OSE USHTROJNE FUNKSIONE PUBLIKE,neni 164
  pika 2
  te KODIT ZGJEDHOR”, i ndryshuar,

   Shkarko aktin