VENDIM NR. 36 DATE 29.12.2023

 • VENDIM NR. 36 DATE 29.12.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 36 DATE 29.12.2023

   PER SHPERNDARJEN E BURSAVE TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
  PROFESIONAL
  , VITI AKADEMIK 20232024.
  Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe ne mbledhjen c dates 29.12.2023, ne mbeshtetje te nenit 55 te
  Ligjit 139/2015
  Per Veteqeverisjen Vendoredhe VKMse nr.666 date 10.10.2019 i ndryslniar
  me
  VKM nr.511 date 27.07.2022 per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin 666 date
  10
  . l 0.2019.Per kotat financiare te ushqimit ne mensa e konvikte.percaktimin e kritereve per
  perfitimin e bursave dhe pagesave per nxenesit e arsimit parauniversitar ne institucionet arsimore
  publike
  si dhe bazuar ne shkresen e ministrise se Financave dhe Ekonomise me nr.prot 19749 te
  dates 30.10
  .2023 me ane te ciles eshte derguar numri i bursave per nxenesit qe ndjekin klasen e
  10
  te ( vitin e pare ) ne shkollat e mesme te arsimit profesional per vitin mesimor 2023-2024, ku
  per bashkine Malesi e Madhe jane akorduar 30 bursa.

   Shkarko aktin