VENDIM NR. 35 DATE 29.12.2023

 • VENDIM NR. 35 DATE 29.12.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 35 DATE 29.12.2023

  PER MIRATIMIN E SHPERBLIMIT TE NXENESVE EKSELENTE TE ARSIMIT TE
  MESEM TE ULET DHE NXENESVE EKSELENTE TE ARSIMIT TE MESEM TE
  LARTE PER VITIN SHKOLLOR 2023
  .
  Keshilli i Bashkise Malesi e Madhe ne mbledhjen e tij te dates 29.12.2023 ne mbeshtetje te ligjit Nr.
  139/2015Per veieqeverisjev vendored\\e ligjit Nr.69/2012 neni 22, 23, 28 pika 4 shkronja b
  Per sistemin arsinior parauniversitar ne Republiken e Shqiperise, i ndryshuar, Vendimi i
  Keshillit te Ministrave
  nr.632, date 04.10.2004 Per miratimin e dokumentit per politikat e
  decentralizimit lie sektorin e arsimit parauniversitardhe Vendimit te Keshillit Bashkiak nr.74
  date 28.12
  .2022 per buxhetin e vitit 2023 te bashkise Malesi e Madhe. 

   Shkarko aktin