Arsimi dhe Shëndetësia

NJËSIA ADMIMINTRATIVE  KOPLIK

Qendër Shëndetësore Koplik (1)

Ambulanca (1)

Përgjegjës File Çukaj

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE GRUEMIRË

Qendër Shëndetësore  (1)

Ambulanca (16)

Përgjegjës Artur Laçaj

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE KASTRAT

Qendër Shëndetësore (1)

Ambulanca (27)

Përgjegjës Valer Kolnikaj

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE KELMEND

Qendër Shëndetësore  ( 1)

Ambulanca (6)

Përgjegjës Ardian Këlliçi

 

NJËSIA ADMNINISTRATIVE QENDËR

Qendër Shëndetësore (1)

Ambulanca (7)

Përgjegjës Armela Hebaj

 

NJËSIA ADMINISTRATIVE SHKREL

Qendër Shëndetësore (1)

Ambulanca (11)

Përgjegjës Rezart Koxhja

Në zbatim të VKM-së nr 697 datë 21.11.2018 ”Për një shtesë në vendimin me nr 903, datë 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar, VKM-së nr 216 datë 20.04.2018 ”Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2018–2019 .

1.Studentët e   shkëlqyer me  notë mesatare maksimale 10(dhjetë), në programet e studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të studimeve në IAL. Përcaktuar sipas  Agjensisë  Kombëtare  të Provimeve.
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim bursë  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim nga Agjensia  Kombëtare e Provimeve
• Vertetim   i regjistrimit përfundimtar   në vitin e parë   , për  vitin shkollor  2018-2019 në universitetet publike.
• Kopio të   kartës së identitetit  të studentit.
2.Studentët  e regjistruar në vitet pas vitit të parë me notë mesatare 10(dhjetë), që  duhet të kenë shlyer të gjitha provimet/detyrimet e viteve pararendëse.
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim burse  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim që eshtë regjistruar dhe ndjek studimet në vitin e dytë e lart në  programet e studimit në universitetet publike
• Vertetimin nga universiteti, që studenti ka notën mesatare 10(dhjetë) në vitet pararendese të studimeve.
• Vertetim/informacion i detajuar nga sekretaria e fakultetit për shlyerjen e të gjitha provimeve/detyrimeve të programeve të studimit në universitetet publike me notën 10(dhjetë)
• Kopio të   kartës së identitetit  të studentit.
3. Studentët që ndjekin studimet ne programet e studimit që përbëjnë prioritet kombëtar sipas VKM-së, në institucionet publike.
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim burse  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim  nga universiteti për  regjistrimin në programet e studimit që përbëjnë prioritet kombëtar.
• Kopio të   kartës së identitetit  të studentit.
3.1 Studentët e regjistruar në vitin e parë dhe në vitet pas të parit, në ciklin e parë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë, në programet e studimit të fushes së mesuesisë, sipas VKM-së 216 datë 20.4.2018, me notë mesatare 9-10(nëntë deri në dhjetë) e përllogaritur si meastare e notave të të gjitha viteve të arsimit të mesëm përfshirë dhe rezultatet e maturës shtetërore për studentët e regjistruar në vititn e parë. Për studentët e regjistruar në vitet pas të parit duhet të përmbushin kriterin e notës mesatere 9-10(nëntë deri në dhjetë), e përllogaritur si mesatare e notave të të gjithe detyrimeve të parashikuara dhe të shlyera  në vitet pararendëse të programeve përkatëse.
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim burse  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim që eshtë regjistruar dhe ndjek studimet në vitin e parë dhe pas të parit të ciklit të parë të studimeve në fushat e mesuesesisë(Biologji-Kimi, Fizikë, Gjuhë –Letërsi, Gjuhë Angleze/Frenge/Italiane/Gjermane, Histori, Informatikë, Matetmatikë, Mësuesve Arsim Fillor,Mësuesve Arsim Parashkollor, Pedagogji Muzikore, Pikturë e Grafikë, Psikologji)
• Për studentët e regjistruar në vitet pas të parit Vertetmi/informacion i detajuar nga sekretaria e fakultetit për shlyerjen e të gjitha provimeve/detyrimeve të programeve të studimit në universitetet publike me notën 10(dhjetë)
• Për studentët e regjistruar në vitin e parë duhet të paraqesin diplomen e shkollës së mesme të noterizuar.
• Kopio të   kartës së identitetit  të studentit.
4. Studentët e regjistruar në programet e ciklit të parë të studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet e arsimit të lartë publik që u përkasin shtresave sociale në nevoje   :
5. Studente në nevoje konsiderohen:
5.1 Studentët   në nevojë sipas kriterit  ekonomik ( Neni 5.2 Vkm  903.Datë 21.12.2016)
a.  Studentët   që ndjekin  studimet  në largesinë mbi 10 km nga vendbanimi i tyre I   përhershëm  familjet e të cilëve trajtohen me ndihme ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore .
b. Secili nga studentët , i cili rezulton bashkëshort me fëmijë , dhe kur familja e tij  trajtohet me ndihmë ekonomike  nga njësia vetëqeverisjes  vendore.
c. Përsonat me aftësi të kufizuar , të vertetuar nga Komisioni Mjeksor i Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim burse  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim që nuk ushtrojnë aktivitet  privat
• Vertetimin e ndihmës ekonomike.
• Vertetim i regjistrimit në programet e cilit të parë të studimeve me karakter professional
• Vertetim i regjistrimit në programet e integruara të studimeve të cilit të dytë
• Kopio të kartës së identitetit  të studentit.
5.2  Studentët   në nevojë jashtë kriterit  ekonomik .( neni 5.2   vkm   903.datë 21.12.2016)
a)  Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit(sipas Ligjit Nr. 8153, datë 30.10.1996)
Dokumetet që duhet të dorëzohen:
• Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
• Çertefikatën e vdekjes së dy prindërve;
• Fotokopje e noterizuar e statusit të jetimit të përfituar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë;
b) Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë;
1. Rasti kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga të dy prindërit;
a. Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
b.Vendim gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë
prindërore  ( nga të dy prindërit) ;
2.Rasti kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind dhe prindi tjetër  nuk jeton;
a.Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
b.Vendim gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind;
c. Çertefikatë vdekjeje e prindit tjetër;
ç. Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qënieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror.
Dokumetet që duhet të dorëzohen:
• Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
• Vendim gjykate i formës së prerë që kanë humbur kujdesin prindëror;
• Vërtetim nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë që janë trajtuar si  viktima të trafikut të qënieve njerëzore;
d)  Studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.
Dokumetet që duhet të dorëzohen:
• Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
• Çertefikatë vdekje e prindit që ka humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës;
• Vërtetim nga Ministria përkatëse;

Të gjithë aplikantët do të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar pranë zyrave me një ndalesë në Njëitë e Qeverisjes Vendore më të afërt (Qytet/Njësi Administrative)
Të gjithë dokumetacioni duhet të jetë në original, përvec aty ku kërkohet diploma e shkollës së mesme duhet të jetë fotokopje e noterizuar.