Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 73 Dt: 27.11.2020

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 73 Dt: 27.11.2020

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.73 DATE 27.11.2020

  “Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të datës 27.11.2020, mbështetur në aktin
  normativ nr 3 datë 15.03.2020 neni 5, me propozim të Kryetarit të Bashkisë në mbështetje të
  Ligjit nr.139/2015.”Për vetëqeverisjen vendore”neni 9 pika 1.7/a,të Ligjit 112/2013″Për
  dekoratat,titujt e nderit,medaljet dhe titujt vendore të nderit në Republiken e Shqipërisë seksioni
  3 neni 14,neni 15 pika 1/a,pika 2/b.neni 16/1.
  VKM Nr.861 datë 10.12.2014 Per miratimin e rregullave të hollësishme për funksionimin e
  komisioneve për dhënien e medaljeve dhe titujve vendor të nderit ne Republikën e Shqiperisë.

   Shkarko aktin