VENDIM NR. 06 DATE 28.02.2022

 • VENDIM NR. 06 DATE 28.02.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 06 DATE 28.02.2022

  “Miratimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor
  përkatës,të z. Nik Skaqaj, objekti shtepi banimi e të cilit është dëmtuar nga rënia e zjarrit. si dhe për
  akordimin e ndihmës financiare për familjen e shtetasit Nik Skaqaj nga programi Mbrojtja nga zjarri
  dhe mbrojtja civile,prograrni 3280,në mbeshtetje te VKB Malësi e Madhe nr 70 datë 29.12.2022 “për
  miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afat mesem 2022-2024 të Bashkisë Malësi e Madhe”.

   Shkarko aktin