VENDIM NR. 40 DATE 31.08.2022

 • VENDIM NR. 40 DATE 31.08.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 40 DATE 31.08.2022

  Këshilli Bashkiak Malësi e Maclhe në mbledhjen ‘e tij të clatës 31.08.2022, mbeshtetur në aktin
  normativ nr 3 datë 15.03.2020 neni 5, me propozim të Kryetarit ·të Bashkisë.në mbështetje të
  Ligjit nr.139/2015.”Për vetëqeverisjen vendore”neni 9 pika 1.7/a,të Ligjit l 12/2013″Për
  dekoratat,titujt e nderit,medaljet dhe titujt vendore të nclerit në Republiken e Shqipërisë”seksioni
  3 neni 14,neni 15 pika 1/a,pika 2/b.neni 16/1.

   Shkarko aktin