VENDIM NR. 38 DATE 31.08.2022

 • VENDIM NR. 38 DATE 31.08.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 38 DATE 31.08.2022

  Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të datës 31.08.2022, mbeshtetur në aktin
  normativ nr 3 clatë 15.03.2020 neni 5, me propozim të Kryetarit të Bashkisë,në mbështetje të
  Ligjit nr.139/2015.”Për vetëqeverisjen venclore”neni 9 pika 1.7/a,të Ligjit 112/20 l 3″Për
  clekoratat,titujt e nclerit,medaljet dhe titujt vendore të nderit në Republiken e Shqipërisë”seksioni
  3 neni 14,neni 15 pika 1/a,pika 2/b.neni 16/1.

   Shkarko aktin